link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2022-2026 - 21 juni 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: G.A. Stokman
Bundel:
pdf Agendabundel (51.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 24 mei jl.  vast te stellen.
3
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
4
Z/23/448695 ‎Jaarstukken 2022 Gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld: 
1\. De jaarstukken 2022 vast te stellen;
2\. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college op dit verslag.
3\. Het voordelige resultaat van 2022 ad € 11.395.523 toe te voegen aan de algemene reserve.

Portefeuillehouder: Arthur Boone
5
Z23/447495 Kadernota 2024-2027
De raad wordt voorgesteld:
1\. in te stemmen met de inhoud en de voorstellen zoals deze zijn opgenomen in de kadernota 2024- 2027 
2\. de kadernota 2024-2027 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Arthur Boone
6
Z/23/448218 Vestiging voorkeursrecht voor diverse gronden gelegen aan de Dijkweg te Zevenaar
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Op basis van artikel 2 en 4 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten de percelen aangegeven op de aan dit besluit gehechte lijst en tekening aan te wijzen als grond waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is;
2\. De uitvoering van dit besluit (waaronder het informeren van rechthebbenden) op te dragen aan het college van burgemeester en wethouders, met inachtneming van de voorschriften van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
Portefeuillehouder: Aad van Orden
Nb.
Brief van Dorpsnetwerk InOudZevenaar van 14 juni 2023 inzake Dorpstoekomstplan Oud-Zevenaar en zienswijze n.a.v. vestiging voorlopig voorkeursrecht door de gemeente Zevenaar is toegevoegd.
7
Z/22/429784 Vaststelling bestemmingsplan Nieuwe Steeg 1 te Zevenaar
De raad wordt voorgesteld: 
1\. het bestemmingsplan ‘Nieuwe Steeg 1 te Zevenaar’ inclusief alle bijlagen, vast te stellen in de vorm van de dataset zoals verbeeld op papier;
2\. aan te geven dat in de bestemmingsplannen gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing;
3\. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Portefeuillehouder: Aad van Orden
8
‎Z/23/442796 Jaarrekening RDL 2022 en Kaderbrief 2024
De raad wordt voorgesteld om:
1\. Geen reactie te geven op de voorlopige jaarrekening 2022 van Reinigingsdienst De Liemers;
2\. Geen reactie te geven op de Kaderbrief 2024.

Portefeuillehouder: Bart Kagei
9
Z/23/442796 ‎Ontwerp begroting RDL 2024-2027
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2024 van Reinigingsdienst De Liemers.

Portefeuillehouder: Bart Kagei
10
Agenderingsvoorstellen commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
11
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
12
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.

\* De fractie van de VVD heeft bijgevoegde (vervolg)vragen aangekondigd over landbouwpercelen Spijk.
\* De fractie van Lokaal Belang heeft 2 vragen gesteld over:
\- mobiele vlonders als invulling
\- statiegeld rekken aan prullenbak
13
Sluiting