link naar deze pagina

Commissie Samenleving 2022-2026 - 20 juni 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.W.H. Winters

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de vergadering van 23 mei jl. vast te stellen. Deze wordt nog toegevoegd.
3
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is bijgevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
4
Z/23/448695 ‎Jaarstukken 2022 Gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld: 
1\. De jaarstukken 2022 vast te stellen;
2\. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college op dit verslag.
3\. Het voordelige resultaat van 2022 ad € 11.395.523 toe te voegen aan de algemene reserve.


Portefeuillehouder: Arthur Boone
5
Z23/447495 Kadernota 2024-2027
De raad wordt voorgesteld:
1\. in te stemmen met de inhoud en de voorstellen zoals deze zijn opgenomen in de kadernota 2024- 2027 
2\. de kadernota 2024-2027 vast te stellen.Portefeuillehouder: Arthur Boone
6
Raadsinformatiebrief 2023-008 Herstelplan continuïteit Pluryn
Deze brief is geagendeerd op verzoek van de fractie WijZZ (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 1 maart 2023). De fractie wil met de wethouder in gesprek over de inhoud van de raadsinformatiebrief.
Een nadere toelichting bij de agendering is als bijlage bij dit agendapunt toegevoegd.
7
Raadsinformatiebrief 2023-011 Stand van zaken uitvoeringsdruk jeugdgezondheidszorg januari 2023
Deze brief is geagendeerd op verzoek van de fractie WijZZ (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 1 maart 2023). De fractie wil met de wethouder in gesprek over de inhoud van de raadsinformatiebrief.
Een nadere toelichting bij de agendering is als bijlage bij dit agendapunt toegevoegd.


Naar aanleiding van de commissie Samenleving van 23 mei jl. is nog een brief van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) aan dit agendapunt toegevoegd.
8
Petitie Zevenaar voor Soedan en vervolgbrief Soedanese Gemeenschap Nederland
Deze brieven is geagendeerd op verzoek van de fractie van het CDA (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 31 mei 2023).
Een nadere toelichting bij de agendering volgt.
9
Stand van zaken Sociaal Domein
Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
10
Agenderingsvoorstellen commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
11
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
12
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
13
Sluiting