link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 15 september 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.B.M. Jansen
Toelichting: De vergadering is om 21:35 uur geschorst en zal op woensdag 22 september 2021 om 19:30 uur worden voortgezet. Op 22 september worden dan nog agendapunten 8 t/m 15 besproken.
Bundel:
pdf Agendabundel (50.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.

De volgende insprekers hebben zich gemeld:
1\. de heer B\.J\.J\. Sweeren inzake voorterrein bij een aantal garageboxen in de J\.P\. Coenstraat
2\. de heer E\. \(Emiel\) Stuyt inzake Zonnepark Carvium Novum
3\. de heer H\. van der Molen wil namens de heer D\. Wezendonk inspreken over agendapunt 6\. Bestemmingsplan Hoogeweg 23c Pannerden \(inspraaktekst is bijgevoegd\)
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de vergadering van 23 juni jl. vast te stellen.
4
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
5
Z/21/379675 Wijk van de Toekomst Angerlo: Wijktransitieplan
De raad wordt voorgesteld het Wijktransitieplan Angerlo vast te stellen.

Portefeuillehouder: Carla Koers
6
Z/21/381935 ‎ Bestemmingsplan Hoogeweg 23c Pannerden
De raad wordt voorgesteld:
1\. De zienswijzennota bestemmingsplan “Herziening Hoogeweg 23c Pannerden” vast te stellen;
2\. Het bestemmingsplan “Herziening Hoogeweg 23c Pannerden” gewijzigd vast te stellen\, zowel in papieren vorm als digitaal\, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding\, regels en toelichting;
3\. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6\.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
7
‎Z/19/342350 Koersdocument Omgevingsvisie
De raad wordt voorgesteld het Koersdocument Omgevingsvisie Zevenaar met de daarin opgenomen uitgangspunten vast te stellen.

Portefeuillehouder: Hans Winters
8
Burgerbrief van 12 mei 2021 verzoek tot antwoorden zienswijze en inspraakreacties Plan herontwikkeling locatie Vincent van Goghstraat 4
Deze brief is geagendeerd op verzoek van de fractie van het CDA (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 2 juni 2021). De fractie van de PvdA heeft hierover vragen gesteld aan het college. De vragen en antwoorden zijn bijgevoegd.
9
Raadsinformatiebrief 2021-053 Stand van zaken verplaatsing metaalhandel Van Os
Deze brief is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 7 juli 2021). De fractie wil graag in de commissie de voortgang bespreken in verband met omwonenden Reisenakker.
10
Aangenomen motie gemeenteraad Vaals april 2021 inzake confetti en serpentine
Deze brief is geagendeerd op verzoek van de fractie van GroenLinks (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 7 juli 2021). De fractie wil graag in de commissie deze motie bespreken in relatie tot het onderwerp zwerfvuil door festiviteiten.
11
Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
12
Stand van zaken duurzaamheid
Vanwege de importantie en impact van dit project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
13
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
14
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
15
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. Er zijn vragen door het CDA aangekondigd over de woonplicht. De vragen zijn bijgevoegd.
16
Sluiting
Zevenaar,
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier