link naar deze pagina

Commissie Middelen 2022-2026 - 2 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J. Hugen
Bundel:
pdf Agendabundel (13.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Beëdiging commissielid Dorothea van der Velden
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd het conceptverslag van de vergadering van 14 april jl. vast te stellen.
4
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
5
Z/22/419173 1e Voortgangsrapportage 2022 (1e VGR 2022)
Dit onderwerp is geagendeerd voor alle commissies. Behandelschema is bijgevoegd.

De raad wordt voorgesteld:
1\. De 1e Voortgangsrapportage 2022 vast te stellen;
2\. In te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven;
3\. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve woningbouw;
4\. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
6
Z/22/420508 Zienswijze op concept-regionale agenda 2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026 en jaarrekening 2021 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR)
De raad wordt voorgesteld:
1\. een zienswijze indienen op concept\-regionale agenda 2023\-2025 en de vertaling daarvan in de ontwerpbegroting van de GMR;
2\. een zienswijze indienen op de jaarrekening 2021 van de GMR;
3\. de zienswijze vaststellen overeenkomstig de conceptbrief\.

Portefeuillehouder: college
7
Z/22/420169 ‎Zienswijze begrotingswijziging Groene Metropoolregio opgave Circulaire Regio / RES
De raad wordt voorgesteld:
1\. Kennis te nemen van de begrotingswijziging met een totale bijdrage aan de RES van € 223\.000 \(30 cent per inwoner\)\. Voor Zevenaar betekent dit voor 2022 een bedrag van € 13\.212\.
2\. De zienswijze in te dienen "We zijn akkoord met de begrotingswijziging met een totale bijdrage aan de RES van € 223\.000 \(30 cent per inwoner\) in 2022"\.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
8
Z/22/418724 Zienswijze Samenwerking De Liemers (SDL) jaarstukken 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026
De raad wordt voorgesteld:
1\. in te stemmen met de jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers \(SdL\)
2\. in te stemmen met de conceptbegroting 2023\-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers
3\. het college te verzoeken de zienswijze van de raad over de jaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023\-2026 kenbaar te maken aan de SdL\, conform de conceptbrief\.

Portefeuillehouder: college
9
Z/21/407568 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg (SALD)
De raad wordt voorgesteld het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg te wijzigen.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
10
Z/22/419743 Jaarstukken 2021 en ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg (SALD)
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met de concept jaarstukken 2021 en hierop geen zienswijze in te dienen\.
2\. In te stemmen met de concept meerjarenbegroting 2023\-2026 en daarbij een zienswijze in te dienen over de ontwikkelingen e\-depot\.
3\. De zienswijze vast te stellen overeenkomstig de conceptbrief

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
11
Z/22/420472 Wijzigen Delegatiebesluit gemeente Zevenaar i.v.m. Wet open overheid (Woo)
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met de wijziging van het Delegatiebesluit gemeente Zevenaar 2018 door artikel 3 te wijzigen;
2\. Te bepalen dat het wijzigingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 mei 2022\.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
12
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
13
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
14
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders
15
Sluiting
Zevenaar, 02 juni 2022
Namens de Agendacommissie,
Inge van Dijk, commissiegriffier