link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 29 januari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (94.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
3.b
Mededelingen college
3.c
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
De raad wordt voorgesteld de lijst ingekomen stukken conform behandeladvies vast te stellen.

pdf 200129 Lijst ingekomen stukken raad 29 januari 2020 (58KB)
pdf 1. 191213 Brief en Rapport Kinderombudsman ‘Ik ben meer dan mijn problemen’ (1.8MB)
pdf 2. 191213 VNG Ledenbrief Onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo (84KB)
pdf 3. 191213 VNG Ledenbrief Wet elektronische publicaties (100KB)
pdf 4. 191218 Brief horeca Zevenaar inzake verhoging precariobelasting 2020 (72KB)
pdf 5. 191219 Kaderbrief 18 dec. 2019 Samenwerking de Liemers (635KB)
pdf 6. 191219 VNG Ledenbrief Uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo (87KB)
pdf 7. 191219 Brief GS Gelderland 181219 aan college - aanvraag ontheffing artikel 15 Gemeentewet (937KB)
pdf 8. 191219 Brief letstalkabouttech toezending informatiemap 5G en Gezondheid (702KB)
pdf 9. 191220 Motie gemeente Almelo 171219 trap-op-trap-af van het gemeentefonds (382KB)
pdf 10. 191220 Motie gemeenteraad Dongen en brief aan Minister kosten jeugdzorg (626KB)
pdf 11. 191220 VNG Ledenbrief 19-110 - Wvggz (46KB)
pdf 12. 191220 Zienswijze Provincie Gelderland 19 dec. 2019 ontwerp-bestemmingsplan Ringdam 1 Herwen (586KB)
pdf 13. 191223 Aanbiedingsbrief VGGM 191219 conceptbegroting en kaders 2021 (gewijzigde aanpak planning en control) (417KB)
pdf 14. 191224 Motie Vreemd Samen Trap op trap af gemeente Montferland raad 021219 (2.1MB)
pdf 15. 191227 Burgerbrief 271219 - zienswijze op het op het ontwerp-bestemmingsplan VAB Bevermeerseweg, Angerlo (15.7MB)
pdf 16. 191231 Ingediende zienswijzen ontwerp Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort (7.4MB)
pdf 17. 200103 Brief aan gemeenteraad inzake Internationale Vrouwendag 8 maart 2020 (94KB)
pdf 18. 200106 Bezwaarschrift subsidievoorstel sportverenigingen 2020 (80KB)
pdf 19. 200107 Motie vreemd aan de orde van de dag gemeente Achtkarspelen inzake afschaffing verhuurdersheffing (428KB)
pdf 20. 200107 Burgerbrief inzake gevaren volksgezondheid elektromagnetische velden (5G)-ICNIRP blootstellinglimieten (142KB)
pdf 21. 200107 Motie onderzoek greep op middenhuur regio Arnhem-Nijmegen raad gemeente Renkum (852KB)
pdf 22. 200109 Motie gemeenteraad Renkum mbt abonnementstarief en meldcode (sociaal domein) (1.2MB)
pdf 23. 200113 Rapportage voedselbank Montferland onderzoek naar gemeentelijk beleid (672KB)
pdf 24. 200113 Burgerbrief 110120 betreffende zorgen-misstanden jeugdzorg (73KB)
pdf 25. 200113 Reminder VNG inventarisatie stand van zaken implementatie VN-verdrag Handicap (52KB)
pdf 26. 200114 Brief IGOR inzake beoogde invoering vermakelijkhedenretributie tbv commissievergadering (153KB)
pdf 27. 200114 Brief HISWA-RECRON inzake invoering vermakelijkhedenretributie evenementen (111KB)
pdf 28. 200114 Verslag Euregioraadsvergadering 28 november 2019 (1.3MB)
pdf 29. 200115 Zienswijze 140120 Provincie ontwerp-bestemmingsplan Ringdam 1 Herwen (2.3MB)
pdf 30. 200116 VNG Ledenbrief 20-001 gevolgen sluiting rookruimten in de horeca (47KB)
pdf 31. 200121 Mailbericht 200120 verzoek gesprek-presentatie Dutch Drone Shows (49KB)
pdf 32. 200121 Motie gemeente Weesp - op naar vuurwerkvrij Weesp (434KB)
pdf 33. 200222 VNG-brief inzake flitspeiling-extra vragen nav inventarisatie stavaza implementatie VN-verdrag Handicap (50KB)
pdf 34. RIB 2019-148 Stand van zaken procedure De Boskuul (755KB)
pdf 35. RIB 2019-144 Beleidsregel Aankondigingen gemeente Zevenaar 2019 (1.6MB)
pdf 36. RIB 2019-141 Ambitiedocument Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid regio Arnhem Nijmegen (10.4MB)
pdf 37. RIB 2019-142 Informeren raad over KTO Avan 2019 (7.3MB)
pdf 38. RIB 2019-143 Sanctiestrategie Drank- en horecawet en horeca-exploitatievergunning Gemeente Zevenaar 2019 (1.6MB)
pdf 39. RIB 2019-145 Onderwijshuisvesting 2020 (668KB)
pdf 40. RIB 2019-146 Inwonerspanel gemeentelijke dienstverlening (1MB)
pdf 41. RIB 2019-147 Motie herinvoering starterslening (1.5MB)
pdf 42. RIB 2019-140 Prestatieafspraken Zevenaar 2020 (1.2MB)
pdf 43. RIB 2019-127 Harmoniseren beleidsregels uitgifte groenstroken (686KB)
pdf 44. RIB 2020-002 stukken AB en DB RDL december 2019 (11.3MB)
pdf 45. RIB 2020-001 Grondprijsbrief 2020 (2.1MB)
pdf 46. RIB 2020-003 Contourennotitie versterking regionale samenwerking regio Arnhem Nijmegen (1.8MB)
4
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.
5
Raadsvoorstel Subsidiebeleid 2020 (Z/18/298698)
Portefeuillehouder: Wethouder van Dellen

De raad wordt voorgesteld om:
1. Het subsidiebeleid 2020 (918216) vast te stellen.
6
Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 en Beleidsplan Sociaal Domein Jeugd, Wmo en Participatiewet 2020-2023 (Z/19/345901)
Portefeuillehouder: wethouder Winters

We stellen u voor om:
1. de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 (934631) en;
a. de randvoorwaarden, leidende principes en ambities (op pagina 8 en 9 van de beleidsvisie) vast te stellen;
2. het Beleidsplan Jeugdwet, Wmo en Participatie 2020-2023 (934633) en;
a. de in het beleidsplan Jeugd, WMO en participatie 2020-2023 genoemde doelstellingen vast te stellen;
3. het college de opdracht te geven voor het realiseren van de doelstellingen uit het beleidsplan en een uitvoeringsagenda op te stellen;
4. de “Beleidsnotitie Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning 2018” en verder (Z/18/300329/825691) in te trekken.

De bijlagen Advies Participatieraad Zevenaar en Bestuurlijke reactie op advies Participatieraad Zevenaar zijn opgenomen in het raadsvoorstel
7
Raadsvoorstel RES regio Arnhem Nijmegen - Startnotitie (Z/18/309683)
Portefeuillehouder: Wethouder Koers

De raad wordt voorgesteld om:
1. Kennis te nemen van de reactienota behorende bij de Startnotitie RES Regio Arnhem Nijmegen;
2. De Startnotitie RES Regio Arnhem Nijmegen vast te stellen.
8
Raadsvoorstel Vermakelijkhedenretributie (Z/19/345556)
Portefeuillehouder: Wethouder van Dellen

De raad wordt voorgesteld om de verordening vermakelijkhedenretributie vast te stellen.
9
HAMERSTUK Raadsvoorstel Aanvragen suppletie-uitkering explosieven i.r.t. project spoorverbetering Zevenaar-Didam (Z/19/338288)
Portefeuillehouder: Burgemeester van Riswijk

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het aanvragen van een suppletie-uitkering explosieven van € 352.984,74 voor gemeentelijke kosten over 2019 uit het Gemeentefonds bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
10
HAMERSTUK Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst de Liemers (Z/18/296476)
Portefeuillehouder: Wethouder Koers

De raad wordt voorgesteld om:
1. toestemming te verlenen aan het college om de ‘gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst de Liemers’ te wijzigen waarbij de gemeentelijke samenwerking plaats gaat vinden in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie;
2. de huidige leden van het Algemeen Bestuur te benoemen als lid van de klankbordgroep.
11
HAMERSTUK Raadsvoorstel Aanwijzingsbesluit Griffier (Z/20/348989)
Portefeuille: Werkgeverscommissie

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet wijzigt de arbeidsverhouding tussen de overheidswerkgever en ambtenaren. Kort samengevat wordt van rechtswege de eenzijdige aanstelling (naar publiekrecht) met ingang van 1 januari 2020 gewijzigd in een arbeidsovereenkomst (naar privaatrecht). Dit is van belang voor de griffier en plaatsvervangers. Een belangrijk gevolg van deze wetswijziging is dat personen die voor 1 januari 2020 zijn benoemd tot (plaatsvervangend)griffier met ingang van 1 januari 2020 moeten worden aangewezen tot (plaatsvervangend)griffier.

De raad wordt voorgesteld:
1. Mevrouw W. van der Vlies, door de raad met ingang van 18-09-2019 benoemd tot interim-griffier, met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als interim-griffier.

12
Moties vreemd aan de orde van de dag
13
Sluiting