link naar deze pagina

Commissie Samenleving 2018-2022 - 7 december 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.T.W. Visser
Bundel:
pdf Agendabundel (8.4MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de vergadering van 9 november 2021 vast te stellen. De concept-besluitenlijst wordt nog toegevoegd.
4
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
5
Z/21/402994 Bestuurlijk akkoord en Kadernota Beschermd Wonen
De raad wordt voorsteld:
1\. De regionale kadernota ‘Samen aan zet 2022’ vast te stellen als basis voor de regionale samenwerking en transformatie opgave van beschermd wonen naar beschermd thuis in de regio Centraal Gelderland\.
2\. Kennis te nemen van het bijgevoegde Bestuurlijk akkoord Beschermd Wonen\, waarin afspraken zijn overeengekomen die worden uitgewerkt in een convenant en regionale begroting voor 2022 en verder\.
3\. De financiële middelen die de gemeente Zevenaar vanaf 2023 van het Rijk ontvangt voor beschermd wonen\, in te zetten voor de uitvoering van de regionale kadernota\, te vertalen naar een regionaal uitvoeringsplan en een lokaal uitvoeringsplan voor onze gemeente\.
4\. Eventuele wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken over het\, in de kadernota benoemende\, voornemen om de uitvoering van beschermd wonen vanaf 2023 onder te brengen bij de MGR Sociaal Domein\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
6
Z/21/401755 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2021
De raad wordt voorgesteld:
1\. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2020 in te trekken;
2\. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zevenaar 2022 vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Hans Winters
7
Z/21/393115 ‎‎Subsidieaanvraag S.V. Gelders Eiland
De raad wordt voorgesteld het éénmalige subsidiebedrag van € 113.084,- voor modernisering en aanpassing van sportaccommodatie Aerdt en de ontruiming van sportpark Herwen beschikbaar te stellen en te dekken uit de algemene reserve.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
8
Stand van zaken Sociaal Domein
Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
9
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
10
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
11
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
12
Sluiting
Zevenaar, 16 november 2021
Namens de Agendacommissie,
Roelien Heemsbergen, commissiegriffier