link naar deze pagina

Commissie Middelen 2018-2022 - 13 februari 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.H.M. Albers
Bundel:
pdf Agendabundel (8.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 16 januari jl. vast te stellen.
4
Vaststellen termijnagenda en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de termijnagenda en het iBabs overzicht toezeggingen en moties vast te stellen.
5
Naamgeving Hal 12 (Z/19/329099)
De raad wordt gevraagd ‘Hal 12’ te kiezen als definitieve naam voor de voormalige BAT fabriekshal.

Portefeuillehouder: wethouder Van Dellen
6
Ontwerpbegroting en Kaderbrief 2021 VGGM (Z/19/348273)
De raad wordt gevraagd om:
1. In te stemmen met de ontwerpbegroting en de gestelde kaders 2021 VGGM.
2. De zienswijze van de raad aan de VGGM kenbaar te maken.

Portefeuillehouders: burgemeester Van Riswijk en wethouder Elfrink
7
Factsheet d.d. 5 december 2019 Q1 + Q2 Zevenaar Ambulancezorg Gelderland‐Midden (VGGM)
Geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 18 december 2019). De fractie geeft aan de aanrijtijden in het buitengebied te willen bespreken.
8
Visie participatie (status werkgroepen en dorps-/wijkraden)-Punt van Orde PvdA commissie Middelen december
Door de fractie van de PvdA is in december voor de commissie Middelen bijgaand punt van orde ingediend inzake visie participatie (status werkgroepen en dorps-/wijkraden). Door het college is in dezelfde commissievergadering een aanvullende notitie toegezegd over wat de huidige situatie is, de verhouding tussen werkgroepen en dorpsraden qua contactmogelijkheden met de gemeente en eventueel ervaringen. De notitie van het college volgt op donderdag 30 januari a.s.
9
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
10
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen
11
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders
12
Sluiting
Zevenaar, 21 januari 2020.
Namens de Agendacommissie,
Will van der Vlies, commissiegriffier