link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 3 juli 2019

Locatie: Vida Studio's, Raadhuisplein 17, Zevenaar
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Bundel:
pdf Agendabundel (141.8MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vragenuur
3.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
De volgende vragen zijn ingediend:
1. Lokaal Belang inzake aanpassing parkeerbeleid
2. Lokaal Belang inzake ontwikkelingen Edisonstraat
3. Lokaal Belang inzake voortgang vastgesteld vastgoedbeleid
4. PvdA inzake parkeerbeleid - niet meer kunnen pinnen
5. Lokaal Belang inzake zorgvuldige behandeling van Wob-verzoeken
6. SP inzake overlast door ongedierte
3.b
Mededelingen college
3.c
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
pdf 190703 Lijst ingekomen stukken raad 030719 (77KB)
pdf 1.190529 Motie gemeente Druten inzake Regionale Energie Strategie (RES) Arnhem-Nijmegen (72KB)
pdf 2. 190603 Brief van dorpsraad en werkgroep Lathum aan gemeente Duiven inzake windturbines Waterschap bij AVR Duiven (2) (142KB)
pdf 3. 190603 Motie gemeenteraad Bergen financiële impact invoering Omgevingswet incl. brief aan de VNG (243KB)
pdf 4. 190604 VNG Ledenbrief 19-044 - moties, amendement en preadviezen bestuur ALV 5 juni 2019 (58KB)
pdf 5. 190605 Brief Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg 040619 inzake inkomenskloof als gevolg van energietransitie (151KB)
pdf 6. 190606 Zienswijze bewoners Woonpad op voorgenomen besluit tot het wijzigen van de verkeerssituatie in buurtschap De Bem (979KB)
pdf 7. 190606 Afdoening van Toezegging Commissie Ruimte inzake Windturbines AVR (reactie naar Duiven) (70KB)
pdf 8. 190607 Aangenomen motie Tekorten Sociaal Domein - gemeenteraad Duiven 050619 (557KB)
pdf 9. 190607 Uitnodiging en agenda vergadering AB Regio Arnhem Nijmegen 19 juni 2019 (155KB)
pdf 10. 190607 Essay Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen over democratische legitimiteit in de regio Arnhem Nijmegen (1.9MB)
pdf 11. 190607 Brief van Continentie Stichting NL betr. vragenlijst over toilettenbeleid in de gemeente (2MB)
pdf 12. 190609 Kopie brief van Dutch Child Center aan VNG d.d. 5 juni 2019 inzake systeemfouten bij jeugdzorgorganisaties en rechterlijke macht (283KB)
pdf 13. 190612 VNG Ledenbrief 19-045 Implementatie abonnementstarief Wmo (61KB)
pdf 14. 190613 VNG Ledenbrief 19-046 CVA-LOGA 19-05 Aanpassing voorbeeldregeling melden vermoeden misstand (73KB)
pdf 15. 190614 Jaarverslag Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften 2018 (60KB)
pdf 16. 190614 VNG Ledenbrief 19-047 Wijziging Model Algemene subsidieverordening 2013 (61KB)
pdf 17. 190619 Raadsmemo resultaten Euregioraadsvergadering d.d. 6 juni 2019 (461KB)
pdf 18. 190625 VNG Ledenbrief - aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht (72KB)
pdf 19. 190625 Verslag Euregioraadsvergadering 6 juni 2019 (72KB)
pdf 20. 190626 VNG Ledenbrief 19-049 LOGA19-06 nadere uitwerking Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel (72KB)
pdf 21. RIB 2019-061 Proces harmonisering subsidiebeleid mei - december 2019 (873KB)
pdf 22. RIB 2019-058 Plan van aanpak MER Witte Kruis (1.1MB)
pdf 23. RIB 2019-064 Informatie BDO Onderzoek (1.8MB)
pdf 24. RIB 2019-062 Verslag Dagelijks Bestuur RDL mei 2019 (15.2MB)
pdf 25. RIB 2019-041 Regionaal plan beschermd thuis (3.4MB)
pdf 26. RIB 2019-063 Concessie laadpalen (1.5MB)
pdf 27. RIB 2019-053 Regionale Energiestrategie (RES)-Concept Startnotitie RES Arnhem Nijmegen (2MB)
pdf 28. RIB 2019-065 Voortgang inrichting raadzaal (1MB)
pdf 29. RIB 2019-069 Onderwijshuisvesting 2019 (1.2MB)
pdf 30. RIB 2019-070 Stand van zaken en afspraken lokale omroep Favoriet RTV (918KB)
pdf 31. RIB 2019-068 Effecten meicirculaire 2019 op Kadernota 2020-2023 (1.1MB)
pdf 32. RIB 2019-067 Samenwerkingsovereenkomst glasvezel in het buitengebied (948KB)
pdf 33. RIB 2019-074 Tijdelijke taak wethouder Winters t.a.v. Sociaal Domein (270KB)
pdf 34. RIB 2019-072 Verlenging raamovereenkomst RSR hulpmiddelen 2019-2020 (584KB)
pdf 35. RIB 2019-073 Uitkomsten zienswijzen MJB Politie Oost-Nederland 2019-2022 (543KB)
4
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt voorgesteld de besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 juni jl. vast te stellen.
5
Raadsvoorstel benoeming commissielid Ruimte (Z/19/334749)
De raad wordt voorgesteld mevrouw M. (Marga) Dunnink per 4 juli 2019 te benoemen tot lid van de raadscommissie Ruimte.
6
Deel 1: Raadsvoorstel Kadernota 2020-2023 (Z/19/329940)
A. Algemene Beschouwingen (maximaal 15 minuten per fractie)
B. Reactie college op Algemene Beschouwingen
7
Afscheid de heer P.J.M. (Paul) Freriks (Sociaal Zevenaar) als raadslid
8
Deel 2: Raadsvoorstel Kadernota 2020-2023 (Z/19/329940)
(na schorsing/dinerpauze)

De raad wordt voorgesteld:
1. in te stemmen met de inhoud en de voorstellen zoals deze zijn opgenomen in de Kadernota 2020- 2023;
2. de Kadernota 2020-2023 vast te stellen.

Portefeuillehouder: gehele college

C. Eerste termijn raad en college (inclusief amendementen en moties)
D. Tweede termijn raad en college
E. Stemmingen

Amendement:
- Besluitvorming Kadernota uitstellen (D66)

De volgende moties zijn ingediend:
- Motie Mantelzorgcompliment (PvdA, VVD, SP, D66, Sociaal Zevenaar, GroenLinks)
- Motie Informatie en voorlichtingsbijeenkomst Jeugd GGZ (SP, PvdA))
- Motie Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (PvdA, VVD)
- Motie Vrijwilligersprijs (PvdA, Sociaal Zevenaar, VVD)
- Motie Huisarts en jeugdzorghulp (Lokaal Belang, VVD)
9
Raadsvoorstel verzakking van en scheurvorming aan woningen in Zevenaar als gevolg van de droogte in 2018 (Z/19/328890)
De raad wordt voorgesteld:
1. kennis te nemen van de ondernomen stappen ter uitvoering van de raadsmotie van 7 november 2018;
2. in te stemmen met de voorstellen ter ondersteuning van getroffen inwoners en daarvoor een budget beschikbaar te stellen van 125.000 euro en dit te onttrekken aan de algemene reserve.
Portefeuillehouder: Wethouder Van Dellen
10
Raadsvoorstel Economische visie de Liemers 2040 en opstellen Economische Agenda Zevenaar (Z/19/330129)
De raad wordt voorgesteld:
1. De concept Economische visie de Liemers 2040 vast te stellen;
2. De benodigde middelen voor uitvoering van de bijbehorende uitvoeringsbegroting bij behandeling van de Kadernota integraal af te wegen en toe te kennen.
Portefeuillehouder: wethouder Elfrink
11
Raadsvoorstel Beleidskader Vrijetijdseconomie (Z/19/321789)
De raad wordt voorgesteld:
1. het Beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar 2030 vast te stellen;
2. de benodigde middelen voor uitvoering van het Beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar 2030 bij behandeling van de Kadernota integraal af te wegen en toe te kennen.
Portefeuillehouder: wethouder Elfrink

Naar aanleiding van de commissiebehandeling op 19 juni 2019 is door het college op 1 juli 2019 een aanvullende notitie ter beschikking gesteld. Deze is hieronder als bijlage toegevoegd.

Amendement: financiële afweging beleidskader vrijetijdseconomie bij begroting (PvdA, GroenLinks, Sociaal Zevenaar, D66, VVD)
12
Raadsvoorstel jaarrekening 2018 en begroting 2020 Samenwerking De Liemers (Z/19/329060)
De raad wordt voorgesteld om:
1. in te stemmen met de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
2. in te stemmen met de conceptbegroting 2020-2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers;
3. het college op te dragen de zienswijze van de raad over de jaarrekening 2018 en de conceptbegroting 2020-2023 kenbaar te maken aan de SDL.
Portefeuillehouder: burgemeester Van Riswijk
13
HAMERSTUK Raadsvoorstel jaarstukken 2018, gewijzigde conceptbegroting 2019 en conceptbegroting 2020 Presikhaaf Bedrijven (Z/19/331124)
De raad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2018 van Presikhaaf Bedrijven;
2. In te stemmen met de gewijzigde conceptbegroting 2019 van Presikhaaf Bedrijven;
3. In te stemmen met de conceptbegroting 2020 van Presikhaaf Bedrijven;
4. Het college op te dragen het gevoelen van de raad over de jaarrekening 2018, de gewijzigde conceptbegroting 2019 en de conceptbegroting 2020 kenbaar te maken aan Presikhaaf Bedrijven.
Portefeuillehouder: wethouder Elfrink
14
HAMERSTUK Raadsvoorstel Alternatieve locatie voor de vestiging van een metaalhandel op BusinessPark 7Poort (Z/19/333162)
De raad wordt voorgesteld om:
1. kennis te nemen van de alternatieve locatie voor de vestiging van een metaalhandel op BusinessPark 7Poort;
2. in te stemmen met de realisatie van de infrastructuur, benodigd voor de ontsluiting van deze alternatieve locatie en daarvoor een budget beschikbaar te stellen van 240.000 euro en dit ten laste te brengen van de grondexploitatie Zevenaar Oost.
Portefeuillehouder: wethouder Van Dellen

NB. d.d. 3-7-2019 door het college is een extra toelichting verzonden die bij de stukken is gevoegd.
15
HAMERSTUK Raadsvoorstel jaarrekening 2018 en begroting 2020 Reinigingsdienst De Liemers (Z/19/330325)
De raad wordt voorgesteld:
1. een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van Reinigingsdienst De Liemers om de kostenstijging in de begroting 2020 geen effect te laten hebben op de ophaalfrequentie van het restafval.
Portefeuillehouder: wethouder Koers
16
HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente Zevenaar (Z/19/331427)
De raad wordt voorgesteld om:
1. de Verordening Toekomstbestendig wonen Gelderland, Gemeente Zevenaar vast te stellen;
2. gelijktijdig met het vaststellen van de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente Zevenaar, de Verordening Duurzaamheidslening 2019 in te trekken en het bijbehorende revolverend fonds (totaal 1.020.000 euro) over te hevelen naar de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente Zevenaar;
3. het revolverend fonds met een bedrag van 500.000 euro te verhogen tot een totaalbedrag van 1.520.000 euro voor de uitvoering van de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente Zevenaar.
Portefeuillehouder: wethouder Koers
17
HAMERSTUK Raadsvoorstel (concept) jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg (Z/19/331591)
De raad wordt voorgesteld:
1. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om bij het SALD een zienswijze in te dienen op de (concept) jaarrekening 2018;
2. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om bij het SALD een zienswijze in te dienen;
3. de intentie uit te spreken deel te nemen aan het project E-depot;
4. de benodigde structurele extra middelen als bedoel in de Ontwerpbegroting SALD voor 2020 bij de behandeling van de Kadernota integraal af te wegen;
5. het besluit voor zover van toepassing schriftelijk aan het dagelijks bestuur van het SALD mede te delen.
Portefeuillehouder: wethouder Winters
18
HAMERSTUK Raadsvoorstel Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2018 (Z/19/326761)
De raad wordt voorgesteld:
1. de uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2018 vast te stellen.
Portefeuillehouder: wethouder Van Dellen
19
Moties vreemd aan de orde van de dag
1. Motie Verkeerssituatie Zwanenwaay / De Nereestraat (SP)
2. Motie beeldenroute Zevenaar (PvdA, D66, GroenLinks, CDA, Sociaal Zevenaar, VVD, SP)
3. Motie windturbines bij de AVR op Innofase te Duiven (Lokaal Belang)
4. Motie 75 jaar Vrijheid (VVD, PvdA)
20
Sluiting
Zevenaar, 25 juni 2019
De burgemeester van Zevenaar,
Lucien van Riswijk