link naar deze pagina

Commissie Samenleving 2018-2022 - 8 februari 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:15
Voorzitter: H.T.W. Visser
Toelichting: Publiek is welkom in de patio van het gemeentehuis, niet in de raadzaal.

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen verslag 7 december 2021
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van vast te stellen.
3
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd deĀ planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
4
Beantwoording vragen dhr. Kagei
Dhr. Kagei heeft in de raadsvergadering van 23 januari verzocht deze brief te bespreken. Een toelichting van de fractie van GroenLinks is bijgevoegd.
5
Stand van zaken Sociaal Domein
Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
6
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
7
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
8
Sluiting
Zevenaar,
Namens de Agendacommissie,
Roelien Heemsbergen , commissiegriffier