link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2018-2022 - 4 september 2019

Locatie: Patio
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.T.W. Visser
Bundel:
pdf Agendabundel (45MB)
Algemene documenten:

1
Opening, beëdiging nieuw commissielid en vaststellen agenda
1.a
Beëdiging mevrouw Marga Dunnink als commissielid (SP)
1.b
Vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.

Insprekers:
1. Mevr. G. ten Brinke inzake Zonnepark Ooy
2. Dhr. N. van Balveren (namens bewoners) inzake agendapunt 11: "Burgerbrief n.a.v. voorgenomen besluit van de gemeente tot het wijzigen van de verkeerssituatie in buurtschap De Bem"; een aanvullende brief is hierbij gevoegd.
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 19 juni 2019 vast te stellen.
4
Vaststellen raadsplanning en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de bijgevoegde raadsplanning en de lijst toezeggingen en moties vast te stellen.
De toezeggingen en moties zijn op de website en in het raadsinformatiesysteem in iBabs te raadplegen onder overzichten bij “Toezeggingen” en “Moties”.
5
Raadsvoorstel Jaarstukken 2018 Gemeente Zevenaar (Z/19/336576)
De raad wordt voorgesteld om:
1. De jaarstukken 2018 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college
op dit verslag;
3. Het voordelig resultaat 2018 toe te voegen aan de algemene reserve.
Portefeuillehouder: gehele college
6
Raadsvoorstel Vaststellen Geharmoniseerde Bouwverordening Zevenaar 2019 (Z/18/318362)
De raad wordt voorgesteld om:
1. De Bouwverordening Zevenaar 2019 vast te stellen.
2. De voorgestelde leden tot benoemen tot de commissie ruimtelijke kwaliteit.
Portefeuillehouder: wethouder Winters
7
Raadsvoorstel Esthetisch Programma van Eisen (EPVE) Overnachtingshaven Spijk (Z/19/327573)
De raad wordt voorgesteld om het Esthetisch Programma van Eisen vast te stellen als aanvulling op de huidige welstandsnota gemeente Rijnwaarden.
Portefeuillehouder: wethouder Winters
8
Raadsvoorstel Begroting ODRA 2020 (Z/19/333662)
De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van en een zienswijze in te dienen bij de begroting ODRA 2020.
portefeuillehouder: wethouder Koers-de Graaf
9
Raadsinformatiebrieven Woonruimteverdeling (2019-059) en Raamovereenkomst prestatieafspraken 2020-2024 (2019-075)
Beide raadsinformatiebrieven zijn ter bespreking geagendeerd op verzoek van de fractie van Sociaal Zevenaar tijdens de raadsvergadering van 3 juli jl.
Hierbij is door de fractie de volgende toelichting gegeven: "Ïn het afgelopen jaar zijn er diverse bijeenkomsten geweest over huisvesting in de gemeente Zevenaar. Tijdens deze bijeenkomsten is diverse keren door diverse fracties aangegeven dat we graag oplossingen zien voor het huisvestingsprobleem voor jongeren / starters. In de gemaakte prestatieafspraken lezen we niet dat daar enige actie is op ondernomen door de betrokken partijen. Graag zouden we in de commissie met de diverse fracties van gedachten wisselen hoe hun standpunten hierin zijn en de wethouder hierop bevragen. Aan de hand van de standpunten en de antwoorden kunnen we ons dan over eventuele vervolgstappen beraden."
10
Burgerbrief n.a.v voorgenomen besluit van de gemeente tot het wijzigen van de verkeerssituatie in buurtschap De Bem
Deze brief is ter bespreking geagendeerd op verzoek van de fracties van D66 en de VVD tijdens de raadsvergadering van 3 juli.
11
Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
Portefeuillehouder: wethouder Koers-de Graaf
12
Stand van zaken duurzaamheid
13
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
14
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
15
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
16
Sluiting
Zevenaar, 13 augustus 2019.
Namens de Agendacommissie,
Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier