link naar deze pagina

Commissie Middelen 2022-2026 - 22 juni 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J. Hugen
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 25 mei 2023 vast te stellen.
3
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
4
Z/23/448695 ‎Jaarstukken 2022 Gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld: 
1\. De jaarstukken 2022 vast te stellen;
2\. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college op dit verslag.
3\. Het voordelige resultaat van 2022 ad € 11.395.523 toe te voegen aan de algemene reserve.

Portefeuillehouder: Arthur Boone
5
Z23/447495 Kadernota 2024-2027
De raad wordt voorgesteld:
1\. in te stemmen met de inhoud en de voorstellen zoals deze zijn opgenomen in de kadernota 2024- 2027 
2\. de kadernota 2024-2027 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Arthur Boone
6
Z/23/439404 Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2022
De raad wordt voorgesteld de Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Arthur Boone

7
Z/23/448129 Jaarstukken 2022, Begroting 2024-2027 Groene Metropoolregio en lidmaatschap VNG Gelderland
De raad wordt voorgesteld:
1\. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022;
2\. In te stemmen met de zienswijze op de ontwerp Begroting 2024-2027 van de Groene Metropoolregio;
3\. In te stemmen met het voornemen om als Groene Metropoolregio lid te worden van de VNG Gelderland.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
8
Agenderingsvoorstellen commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
9
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
10
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.

De fractie van Ons Zevenaar heeft bijgaande vraag/vragen betreffende zorgen n.a.v. de brand in Arnhem aangekondigd.
11
Sluiting