link naar deze pagina

Commissie Samenleving 2018-2022 - 14 september 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.H.M. Albers
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
NB In de oorspronkelijk gepubliceerde agenda ontbreekt punt 7. De nummering van de agendapunten is op 13 september aangepast en de agenda opnieuw gepubliceerd.
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.
3
Vaststellen verslag vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de vergadering van 22 juni jl. vast te stellen.
4
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
5
Z/20/355568 Herplaatsing Carillon
De raad wordt voorgesteld:
1\. Het carillon te herplaatsen op het Turmac kantoorgebouw \(gemeentehuis Kerkstraat\)\.
2\. Hiertoe het bestaande krediet ‘vierde verdieping gemeentehuis’ in te zetten\.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
6
Z/21/382537 Tussentijds advies programmabeleidbepalend orgaan (pbo) lokale omroep
De raad wordt voorgesteld het Commissariaat voor de Media op grond van artikel 2.61, tweede lid, sub c, van de Mediawet 2008 positief te adviseren over het (gewijzigde) programmabeleidbepalend orgaan (pbo) van de Liemerse Omroep Stichting.

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf
7
Brief Stichting Nederlandse Haarden- en kachelbranche
Deze brief is geagendeerd op verzoek van de fractie Lokaal Belang (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 2 juni 2021).
8
Stand van zaken Sociaal Domein
Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
9
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
10
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
11
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.

Door de fractie Lokaal Belang en door de SP fractie zijn schriftelijke vrager ter mondelinge beantwoording ingediend. De vragen zijn hierbij gevoegd en worden ter vergadering door het college beantwoord.
12
Sluiting
Zevenaar,
Namens de Agendacommissie,
Roelien Heemsbergen , commissiegriffier