link naar deze pagina

Commissie Middelen 2018-2022 - 12 november 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.H.M. Albers

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijsten van de vergaderingen van 3 september en 15 oktober jl. vast te stellen. De besluitenlijsten worden in week 44 aan de agenda toegevoegd.
4
Vaststellen termijnagenda en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de termijnagenda en lijst toezeggingen en moties vast te stellen.
5
Presentatie onderzoek Belang Economic Board
De Rekenkamercommissie zal een presentatie geven over het rapport van het onderzoek Belang Economic Board voor Zevenaar .
De hierbij horende stukken worden nagezonden.
6
Z/20/329303 Versterking samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen
De raad wordt voorgesteld:
1\. In te stemmen met de Visie Regio Arnhem\-Nijmegen Groene Metropoolregio\, als basis voor de profilering van de regio en onderbouwing van de keuze voor opgaven op de Regionale Agenda
2\. In te stemmen met de Contouren voor de Regionale Agenda 2021 en verder\.
3\. Het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem Nijmegen 2020 te treffen;
4\. Het college toestemming te verlenen om het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem\-Nijmegen City Regio met ingang van 1 januari 2021 in te trekken\.
5\. In te stemmen met een bijdrage per inwoner van €2\,50 ten behoeve van de basisfinanciering van de regionale samenwerking;
6 In te stemmen met het continueren van de bijdrage van €1,- per inwoner, voor een periode van 5 jaar, in verband met de voortzetting van The Economic Board voor de periode 2021-2025.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
7
Z/20/366089 Verordening tot derde wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zevenaar 2018 (2020)
Wij stellen u voor om de verordening tot derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 gemeente Zevenaar vast te stellen.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
8
Brief 22 september 2020 Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers aan gemeentebestuur Ede inzake inrichting lokale brandweerzorg
Geagendeerd op verzoek van de fracties van de VVD en Lokaal Belang (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 7 oktober jl.). De fractie van de VVD wil graag weten of dit goed geregeld is in onze gemeente en hoe het college hierin staat. De fractie van Lokaal Belang wil graag weten wat de gevolgen voor Zevenaar zijn.
9
VNG Ledenbrief 20-069 d.d. 25 september 2020 inzake archivering tekstberichten
Geagendeerd op verzoek van de fractie van de VVD  (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 7 oktober jl.). De fractie wil graag van het college vernemen hoe dit is ingebed in de organisatie.
10
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
11
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen
12
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders
13
Sluiting
Zevenaar,
Namens de Agendacommissie,