link naar deze pagina

Commissie Samenleving 2018-2022 - 3 september 2019

Locatie: Patio
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: R.A. Teunissen
Bundel:
pdf Agendabundel (9.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Inspraak
Gelegenheid voor inwoners om zich tot de commissie te richten over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen die tot de competentie van de commissie behoren.
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 18 juni 2019 vast te stellen.
4
Vaststellen raadsplanning en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de bijgevoegde raadsplanning en de lijst toezeggingen en moties vast te stellen.
De toezeggingen en moties zijn op de website en in het raadsinformatiesysteem in iBabs te raadplegen onder overzichten bij “Toezeggingen” en “Moties”.
5
Raadsvoorstel Jaarstukken 2018 Gemeente Zevenaar (Z/19/336576)
De raad wordt voorgesteld om:
1. De jaarstukken 2018 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college
op dit verslag;
3. Het voordelig resultaat 2018 toe te voegen aan de algemene reserve.
Portefeuillehouder: gehele college
6
Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek de verzelfstandiging van een sportbedrijf (Z/19/336223)
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het onderzoeksrapport en te besluiten:
1. De aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek de verzelfstandiging van een sportbedrijf over te nemen.
a. Herbevestig de uitgangspunten van de verzelfstandiging;
b. Zorg voor een heldere invulling van het opdrachtgeverschap door de gemeente en het opdrachtnemerschap door Ataro B.V.;
c. Maak met elkaar (gemeente (ambtelijk en bestuurlijk), gemeenteraad, Ataro B.V. en Raad van Commissarissen) expliciet wat je van elkaar verwacht in het
samenspel;
d. Betrek Ataro B.V. bij het formuleren van een nieuw sport- en sportaccommodatiebeleid;
e. Geef de gemeenteraad duidelijke uitgangspunten voor de invulling van de kaderstellende en controlerende rol.
2. Het college te verzoeken de aanbevelingen op te pakken en te monitoren en de raad hierover per raadsinformatiebrief te informeren in het voorjaar van 2020.
Portefeuillehouder: wethouder Van Dellen
7
Raadsvoorstel Algemene subsidieverordening 2020 en Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten voormalig Rijnwaarden 2020 (Z/18/298698)
De raad wordt voorgesteld om:
1. de Algemene subsidie verordening Zevenaar 2020 (ASV) vast te stellen en daarmee tegelijkertijd voor 2020 een overgangsregeling vast te stellen.
2. in lijn met deze overgangsregeling de ‘Verordening compensatie OZB maatschappelijke objecten voormalig Rijnwaarden gemeente Zevenaar 2018’ eenmalig te verlengen voor 2020.
Portefeuillehouder: wethouder Van Dellen
8
Raadsconsultatiebrief Subsidiebeleid 2020 (Z/19/298698)
De leden van de commissie kunnen input geven op de in de raadsconsultatiebrief vermelde consultatiepunten.
Portefeuillehouder: wethouder Van Dellen
9
Stand van zaken Sociaal Domein (BDO-onderzoek)
Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
Bijgevoegd zijn raadsinformatiebrieven (incl. BDO-rapport) 2019-079 en 2019-086 inzake het onderzoek uitvoering Jeugdzorg en Wmo in Sociaal Domein en vervolg BDO en Plan van Aanpak.
Portefeuillehouder: wethouder Winters
10
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
11
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
12
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
13
Sluiting
Zevenaar, 13 augustus 2019.
Namens de Agendacommissie,
Sofie de Boer, commissiegriffier