link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 18 september 2019

Locatie: Dorpshuis De Spieker, Spijk
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk
Algemene documenten:

1
Opening
2
Installatie en beëdiging van de heer H.L.M. Meijer (Sociaal Zevenaar) als raadslid van de gemeente Zevenaar
Besluit: installatie en beëdiging heeft plaatsgevonden
3
Vaststellen agenda
4
Vragenuur
4.a
Beantwoorden schriftelijke vragen door het college
1. GroenLinks - Zonnepanelen fruitteler Babberich
2. CDA - Stikstofwet
4.b
Mededelingen college
4.c
Wijze van afdoening van de ingekomen stukken
pdf 190918 Lijst ingekomen stukken raad 180919 (89KB)
pdf 1. 190701 Handreiking Geld. Natuur- en Milieufederatie - wind en zonneparken realiseren samen met inwoners.pdf (5.1MB)
pdf 2. 190702 Ontvangstbevestiging MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland op zienswijze en toezenden nieuwsbrief met link naar documenten.pdf (738KB)
pdf 3. 190703 Ontwerp Nationale Omgevingsvisie Rijksoverheid.pdf (4.1MB)
pdf 4. 190703 Ontslagbrief Anita van Loon.pdf (413KB)
pdf 5. 190704 VNG Ledenbrief 19-050 Ledenraadpleging Cao gemeenten 2019-2020.pdf (72KB)
pdf 6. 190705 Motie gemeente Montferland inzake tekorten sociaal domein.pdf (423KB)
pdf 7. 190708 Motie gemeente Oude IJsselstreek tekorten Sociaal Domein.pdf (124KB)
pdf 8. 190709 Motie gemeente Heemstede 'Als we verder de traf af moeten komen we onder water' (inzake Alg. Uitkering Gemeentefonds).pdf (1005KB)
pdf 10. 190709 VNG Ledenbrief Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019.pdf (70KB)
pdf 11. 190710 Brief van DB SdL inzake tussenrapportage Samenwerking de Liemers.pdf (2.2MB)
pdf 12. 190710 BVO DRAN jaarstukken-controleverklaring 2018, jaarstukken 2018 en jaarverslag 2018.pdf (11.1MB)
pdf 13. 190710 Meerjarenprogrammabegroting 2019-2023 vervoersorganisatie regio Arnhem-Nijmegen (BVO DRAN).pdf (13.3MB)
pdf 14. 190710 VNG Ledenbrief uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan College voor Arbeidszaken (CvA).pdf (72KB)
pdf 15. 190711 Brief Ministerie BiZa 040719 inzake toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening.pdf (2.5MB)
pdf 16. 190711 Brief Raad van State 090719 toezending stukken beroep Coördinatieregeling PIP Overnachtingshaven Lobith + 5 besluiten (1).pdf (224KB)
pdf 17. 190711 Jaarverslag 2018 Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) regio Arnhem Nijmegen.pdf (1.5MB)
pdf 18. 190711 Motie gemeente Oostzaan 080719 toename discriminatie.pdf (85KB)
pdf 20. 190712 VNG Ledenbrief 19-053 Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars.pdf (72KB)
pdf 21. 190715 Kopie brief van Stichting Scoren Doe Je Samen aan MGR SDCG 310519 inzake samenwerken aan een werkfitte Regio Arnhem.pdf (807KB)
pdf 22. 190716 VNG Ledenbrief 19-055 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.pdf (72KB)
pdf 23. 190716 VNG Ledenbrief 19-056 Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten.pdf (74KB)
pdf 24. 190717 Brief gemeente Culemborg aan Minister inzake noodzaak aanpassing rekenmethode voor accres Algemene Bijdrage (met motie).pdf (606KB)
pdf 25. 190717 VNG Ledenbrief 19-057 Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG.pdf (73KB)
pdf 26. 190718 VNG Ledenbrief 19-058 inzake Klimaatakkoord.pdf (70KB)
pdf 27. 190722 Brief van ministerie Binnenlandse zaken inzake uitstelverzoek aanlevering jaarstukken.pdf (847KB)
pdf 28. 190722 VNG Ledenbrief 19-059 Indexering wijziging subsidies bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020.pdf (30KB)
pdf 29. 190723 Burgerbrief inzake 5G straling.pdf (796KB)
pdf 30. 190723 VNG Ledenbrief 19-054 Geactualiseerd VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid.pdf (30KB)
pdf 31. 190806 Brief Rijnwaarden50plus (kopie) inzake Consultatie Subsidie Regeling 2020 (2).pdf (936KB)
pdf 32. 190807 Motie gemeente Renkum 260619 begrotingsevenwicht.pdf (724KB)
pdf 33. 190807 VNG Ledenbrief Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen.pdf (30KB)
pdf 34. 190808 Burgerbrief ism Stichting StralingsArmNederland inzake informatieverzoek over uitrol 5G netwerk.pdf (145KB)
pdf 35. 190812 Brief ROCOV Gelderland inzake zorgen over doorstroming openbaar vervoer.pdf (124KB)
pdf 36. 190814 VNG Ledenbrief - wijziging model-APV zomer 2019.pdf (68KB)
pdf 37. 190820 VNG Ledenbrief 19-064 - Archiefwet, selectielijst en (beperking van) openbaarheid.pdf (73KB)
pdf 38. 190822 VNG Ledenbrief 19-065 Wijziging eigen bijdrage PGB BW en maatregelen ivm stapelfacturen eigen bijdrage (2).pdf (65KB)
pdf 39. 190827 Brief Raad van State 260819 inzake toezenden stukken Coördinatieregeling PIP Overnachtingshaven Lobith + 5 besluiten.pdf (4.7MB)
pdf 40. 190829 Burgerbrief 280819 inzake het te lijf gaan van files op de A12 met de sneltrein.pdf (156KB)
pdf 41. 190829 Burgerbrief inzake aanslag OZB.pdf (48KB)
pdf 42. 190830 Reactie Energiecoöperaties - startnotitie RES Arnhem-Nijmegen def juli19.cleaned.pdf (297KB)
pdf 43. 190902 Burgerbrief inzake beginselen deugdelijk overheidsbestuur; zorgen volksgezondheid ivm uitrol 5G-netwerk (2).pdf (536KB)
pdf 44. 190903 Motie gemeenteraad Doetinchem 180719 over tekorten sociaal domein.pdf (205KB)
pdf 45. 190905 Aanbieding rapport Frankhuis en Twistfliet inzake individuele inkomenstoeslag.pdf (55KB)
pdf 46. 190905 Burgerbrief inzake bezorgdheid over volksgezondheid ivm 5G-netwerk, invoering telecomwet en aansprakelijkheid.pdf (1.4MB)
pdf 47. 190905 Update Kinderboerderij Rosorum Zevenaar incl. resultaten enquête.pdf (1.7MB)
pdf 48. 190906 VNG Ledenbrief 19-066 nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022.pdf (73KB)
pdf 49. 190909 Burgerbrief 060918 inzake zorgen om onze gezondheid ivm uitrol 5G.pdf (68KB)
pdf 50. 190909 Burgerbrief 080919 inzake bezwaar maken in Den Haag tegen 5G-netwerk.pdf (4.4MB)
pdf 51. 190909 Burgerbrief 080919 onverantwoord en ondemocratisch verplicht uitrollen van 5G vraag om tegengeluid (+ bezwaar Maastricht).pdf (5.3MB)
pdf 52. 190909 Burgerbrief inzake diverse brieven gemeenten (waaronder Maastricht) inzake uitrol 5G-netwerk en wetsvoorstel daaromtrent.pdf (8.8MB)
pdf 53. 190909 Burgerbrief inzake risico-analyse betreffende 5G.pdf (136KB)
pdf 54. 190909 Burgerbrief persbericht aan raden inzake nieuwe Telecomwet-bezwaar 5G incl. protestbrief Maastricht.pdf (4.4MB)
pdf 55. 190911 Brief werkgeverscommissie aan de raad inzake opdracht en aanstelling interim-griffier.pdf (40KB)
pdf 56. 190912 Burgerbrief inzake bezwaar tegen uitrol van het 5G Netwerk.pdf (154KB)
pdf 57. RIB 2019-075 Raamovereenkomst prestatieafspraken Zevenaar 2020-2024.pdf (3.8MB)
pdf 58. RIB 2019-071 Exploitatie Hal 12.pdf (812KB)
pdf 59. RIB 2019-076 Voortgangsinformatie Veilig Thuis.pdf (1MB)
pdf 60. RIB 2019-077 Maandrapportage GREX Zevenaar Oost mei-juni 2019.pdf (467KB)
pdf 61. RIB 2019-078 Motie ondersteunen samengaan verenigingen.pdf (1.3MB)
pdf 62. RIB 2019-079 onderzoek uitvoering Jeugdzorg en Wmo in Sociaal Domein.pdf (1.1MB)
pdf 63. RIB 2019-080 Zienswijze Windturbines RWZI InnoFase Duiven.pdf (844KB)
pdf 64. RIB 2019-082 informeren raad voortgang doelgroepenvervoer aanbesteding.pdf (1.5MB)
pdf 65. RIB 2019-083 Kwartaalrapportage zorgkosten jeugd en Wmo Q2 2019.pdf (862KB)
pdf 66. RIB 2019-081 Toestemming uitstel jaarstukken.pdf (1.4MB)
pdf 67. RIB 2019-085 Voortgang verbouwing raadzaal.pdf (657KB)
pdf 68. RIB 2019-084 Voortgang discussie onderwijsvoorziening Spijk.pdf (887KB)
pdf 69. RIB 2019-091 Uitspraak in procedure Wet openbaarheid van bestuur.pdf (4.1MB)
pdf 70. RIB 2019-089 Harmonisatie inzameling PMD en Papier.pdf (965KB)
pdf 71. RIB 2019-086 Vervolg BDO en Plan van aanpak.pdf (1.2MB)
pdf 72. RIB 2019-090 Evaluatie afvalinzamelsysteem.pdf (1MB)
pdf 73. RIB 2019-087 Extra middelen Hal 12.pdf (465KB)
pdf 74. RIB 2019-088 Voortgang proces versterking regionale samenwerking Arnhem Nijmegen.pdf (1.3MB)
pdf 75. RIB 2019-093 Sociaal verslag 2018.pdf (14.6MB)
pdf 76. RIB 2019-092 Strategische agenda Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland.pdf (1.5MB)
pdf 77. RIB 2019-095 Paraplubestemmingsplan Wonen.pdf (638KB)
pdf 78. RIB 2019-094 Seismisch onderzoek voor aardwarmte in gemeente Zevenaar.pdf (5.4MB)
5
Vaststellen besluitenlijst van de vorige vergadering
De raad wordt voorgesteld de besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 juli jl. vast te stellen.
6
Raadsvoorstel ontslag griffier en benoeming interim-griffier (Z/19/336963)
De raad wordt voorgesteld:
1. De heer E.M. Geldorp met terugwerkende kracht per 1 september 2019 eervol ontslag te verlenen als raadsgriffier van de gemeente Zevenaar;
2. Mevrouw W. (Will) van der Vlies met ingang van 23 september 2019 te benoemen als interim-raadsgriffier van de gemeente Zevenaar voor 32 uren per week.
3. In te stemmen met de opdrachtbeschrijving voor de interim-griffier.
7
Raadsvoorstel benoeming raadslid H.L.M. Meijer (Sociaal Zevenaar) in de Vertrouwenscommissie en de Rekenkamercommissie (Z/19/340741)
De raad wordt voorgesteld de heer H.L.M. Meijer (Sociaal Zevenaar) bij acclamatie te benoemen tot lid van de Vertrouwenscommissie en de Rekenkamercommissie.
8
Raadsvoorstel ontslag mevrouw H. Brink (Lokaal Belang) als lid van de commissie Samenleving (Z/19/340742)
De raad wordt voorgesteld mevrouw H. Brink (Lokaal Belang) met terugwerkende kracht per 27 juni 2019 te ontslaan als lid van de
raadscommissie Samenleving.
9
Raadsvoorstel Jaarstukken 2018 Gemeente Zevenaar (Z/19/336576)
De raad wordt voorgesteld om:
1. De jaarstukken 2018 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college
op dit verslag;
3. Het voordelig resultaat 2018 toe te voegen aan de algemene reserve.
Portefeuillehouder: gehele college

Amendement Jaarstukken 2018 (VVD)
10
Raadsvoorstel Algemene subsidieverordening 2020 en Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten voormalig Rijnwaarden 2020 (Z/18/298698)
De raad wordt voorgesteld om:
1. de Algemene subsidie verordening Zevenaar 2020 (ASV) vast te stellen en daarmee tegelijkertijd voor 2020 een overgangsregeling vast te stellen.
2. in lijn met deze overgangsregeling de ‘Verordening compensatie OZB maatschappelijke objecten voormalig Rijnwaarden gemeente Zevenaar 2018’ eenmalig te verlengen voor 2020.
Portefeuillehouder: wethouder Van Dellen

Amendement: Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten voormalig gemeente Rijnwaarden (VVD, GroenLinks)
11
Raadsvoorstel Esthetisch Programma van Eisen (EPVE) Overnachtingshaven Spijk (Z/19/327573)
De raad wordt voorgesteld om het Esthetisch Programma van Eisen vast te stellen als aanvulling op de huidige welstandsnota gemeente Rijnwaarden.
Portefeuillehouder: wethouder Winters
12
HAMERSTUK Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek de verzelfstandiging van een sportbedrijf (Z/19/336223)
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het onderzoeksrapport en te besluiten:
1. De aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek de verzelfstandiging van een sportbedrijf over te nemen.
a. Herbevestig de uitgangspunten van de verzelfstandiging;
b. Zorg voor een heldere invulling van het opdrachtgeverschap door de gemeente en het opdrachtnemerschap door Ataro B.V.;
c. Maak met elkaar (gemeente (ambtelijk en bestuurlijk), gemeenteraad, Ataro B.V. en Raad van Commissarissen) expliciet wat je van elkaar verwacht in het
samenspel;
d. Betrek Ataro B.V. bij het formuleren van een nieuw sport- en sportaccommodatiebeleid;
e. Geef de gemeenteraad duidelijke uitgangspunten voor de invulling van de kaderstellende en controlerende rol.
2. Het college te verzoeken de aanbevelingen op te pakken en te monitoren en de raad hierover per raadsinformatiebrief te informeren in het voorjaar van 2020.
Portefeuillehouder: wethouder Van Dellen

Nb. Naar aanleiding van de commissiebehandeling heeft de fractie van de SP verzocht om dit als bespreekstuk te agenderen. De fractie heeft inmiddels echter aangegeven, net als de overige fracties tijdens de commissiebehandeling, dat het wat hen betreft als hamerstuk op de agenda kan. Daarom is het als zodanig geagendeerd.
13
HAMERSTUK Raadsvoorstel Vaststellen Geharmoniseerde Bouwverordening Zevenaar 2019 (Z/18/318362)
De raad wordt voorgesteld om:
1. De Bouwverordening Zevenaar 2019 vast te stellen.
2. De voorgestelde leden te benoemen tot de commissie ruimtelijke kwaliteit.
Portefeuillehouder: wethouder Winters
14
HAMERSTUK Raadsvoorstel Begroting ODRA 2020 (Z/19/333662)
De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van en een zienswijze in te dienen bij de begroting ODRA 2020.
portefeuillehouder: wethouder Koers-de Graaf
15
HAMERSTUK Raadsvoorstel wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)Zevenaar 2018 - 1e wijziging (2019) (Z/19/326497)
De raad wordt voorgesteld om de verordening tot de eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 Zevenaar vast te stellen.
Portefeuillehouder: burgemeester Van Riswijk
16
Moties vreemd aan de orde van de dag (3)
Door de fractie van de VVD zijn 3 moties vreemd aan de orde van de dag ingediend:
- Gemeenschappelijke Regelingen
- Starterslening
- Verkeerssituatie Bem
17
Sluiting
Zevenaar, ‎11 september 2019
De burgemeester van Zevenaar,
Lucien van Riswijk