link naar deze pagina

Commissie Samenleving 2022-2026 - 21 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: H.T.W. Visser
Bundel:
pdf Agendabundel (4.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen verslag vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd het concept verslag van de vergadering van 24 mei jl. vast te stellen.
3
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
4
Z22/419681 Jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld:
1\. De jaarstukken 2021 vast te stellen;
2\. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college
op dit verslag;
3\. Voor het totaal van de boekwaarde van overgenomen activa van Ataro een nieuwe
bestemmingsreserve kapitaallasten sportaccommodaties te vormen en een bedrag van € 1.387.467 toe
te voegen;
4\. Het restant van het voordelige resultaat 2021 van € 6\.464\.444 toe te voegen aan de algemene reserve\.

Portefeuillehouder: college

Door de fractie PvdA zijn technische vragen gesteld over de jaarstukken.
5
Z/22/411961 Vaststellen Samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, Wmo en Beschermd Wonen
De raad wordt voorgesteld:
1\. De regiovisie samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd\, Wmo en Beschermd Wonen vast te stellen\.
2\. De brief aan de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling vast te stellen\.

Portefeuillehouder: Stef Bijl
6
Stand van zaken Sociaal Domein
Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
7
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.
8
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
9
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
10
Sluiting