link naar deze pagina

Commissie Ruimte 2022-2026 - 22 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: M.B.M. Jansen
Bundel:
pdf Agendabundel (4.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 25 mei 2022 vast te stellen.
3
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
4
Z22/419681 Jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld:
1\. De jaarstukken 2021 vast te stellen;
2\. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college
op dit verslag;
3\. Voor het totaal van de boekwaarde van overgenomen activa van Ataro een nieuwe
bestemmingsreserve kapitaallasten sportaccommodaties te vormen en een bedrag van € 1.387.467 toe
te voegen;
4\. Het restant van het voordelige resultaat 2021 van € 6\.464\.444 toe te voegen aan de algemene reserve\.

Portefeuillehouder: college
5
Z/22/421769 Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021
De raad wordt voorgesteld de Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2021 vast te stellen.

Portefeuillehouder: Arthur Boone
6
Z/22/420369 Conceptbegroting Reinigingsdienst De Liemers (RDL) 2023
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2023 van Reinigingsdienst De Liemers.
Over de conceptbegroting zijn technische vragen gesteld door de fractie PvdA.

Portefeuillehouder: Bart Kagei

De technische vraag van de fractie van de PvdA is beantwoord en hierbij gevoegd.
7
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.  Door de fractie Lijst 10 is een agenderingsverzoek ingediend betreffende de inspraakavond van 15 juni jl. Een toelichting is bijgevoegd.
8
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
9
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
10
Sluiting