link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2018-2022 - 4 november 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk

1
Opening
2
Vaststellen agenda
Behandelschema:

* A. Eerste termijn: Algemene Beschouwingen: beschouwende opmerkingen van de fracties op de begroting en het Herstelplan en toelichting op de eventuele door de desbetreffende fractie ingediende moties en amendementen. In deze termijn wordt een spreektijd gehanteerd van 15 minuten per fractie, in deze termijn worden geen interrupties toegelaten.
* Schorsing (dinerpauze)
* B: reactie college op Algemene Beschouwingen en dan met name het advies op de ingediende moties en amendementen.
Schorsing: 15 minuten
* C. Tweede termijn, debat/discussie tussen de fracties over de moties, amendementen, Herstelplan en de begroting. Hier kan ook worden geïnterrumpeerd.
* Schorsing: 15 minuten
* D. Stemmingen moties en amendementen, raadsvoorstel Herstelplan, raadsvoorstel begroting. Voor zover het college nog geen reactie heeft gegeven op (nieuwe of gewijzigde) moties en amendementen, kan er nog een korte reactie worden gegeven. Volgorde van stemming: amendementen (meest verstrekkend eerst),  raadsvoorstel Herstelplan, raadsvoorstel begroting, moties.
3
Opleggen geheimhouding raadsvoorstellen afhandeling klacht en schadeclaim
Om te komen tot een beslissing op een bezwaarschrift en ter afhandeling van een ingekomen schadeclaim worden aan u twee aparte raadsvoorstellen voorgelegd. Voor beide voorstellen geldt dat het belang van openbaarmaking van de informatie uit deze voorstellen van de onderhavige documenten minder zwaar weegt dan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Mede om deze redenen wordt u middels dit voorstel geadviseerd om geheimhouding op te leggen.

In agendapunten 4 en 5 staan de raadsvoorstellen en besluiten
6
Z/20/365174 Herstelplan COVID-19: sociaaleconomische injectie Zevenaar
< tekst volgt nog >
7
Z/20/368054 Vaststelling Meerjarenbegroting 2021-2024
De raad wordt voorgesteld:
1\. De meerjarenbegroting 2021 – 2024 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp;
2\. Het dekkingsplan MJB 2021\-2024\, zoals opgenomen in de Notitie samenhang en financieel eindbeeld\, vast te stellen;
3\. De Geactualiseerde coronaeffecten 2021\-2024 vast te stellen en te dekken uit de Algemene Reserve;
4\. De Tussentijdse Financiële Prognose 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
5\. Voor het Corona herstelplan een bedrag vrij te maken van maximaal € 3 miljoen door het vormen van een bestemmingsreserve ten laste van de Algemene Reserve\.

Portefeuillehouder: Nanne van Dellen
8
Sluiting