link naar deze pagina

Commissie Middelen 2022-2026 - 15 september 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J. Hugen
Bundel:
pdf Agendabundel (667KB)
Algemene documenten:

1
Opening en vaststellen agenda
2
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de vergadering van 23 juni jl. vast te stellen.
3
Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs.
4
Z/22/428963 Aanwijzen specifiek digitaal kanaal voor het indienen van verzoeken in het kader van de Wet open overheid aan de gemeenteraad
De raad wordt voorgesteld:
1\. Te besluiten dat voor elektronische verzoeken op grond van de Wet open overheid \(Woo\) gebruik kan worden gemaakt van het hiervoor bedoelde webformulier; ingediende Woo\-verzoeken via andere elektronische kanalen worden niet in behandeling genomen\.
2\. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van bekendmaking\.

Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk
5
Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen. Door de fractie van GroenLinks is een agenderingsverzoek ingediend betreffende de vluchtelingencrisis. Een toelichting voor het agenderingsverzoek is bijgevoegd.
6
Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.
7
Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
De fractie van het CDA heeft bijgaande vragen over huisvesting arbeidsmigranten aangekondigd.
8
Sluiting