link naar deze pagina

Raadsvergaderingen 2022-2026 - 20 december 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: L.J.E.M. van Riswijk

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Benoemingen en ontheffingen
4
Mededelingen
4.a
Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse gemeenschappelijke doelen
4.b
Mededelingen college
5
Mondelinge vragen aan het college
6
Hamerstukken
7
Bespreekpunten
8
Moties vreemd aan de orde van dag
9
Vaststellen besluitenlijst van de vorige raadsvergadering
De raad wordt gevraagd de concept-besluitenlijsten van de raadsvergadering van       vast te stellen.
10
Raadsinformatiebrieven (RIB) ter kennisname
11
Ingekomen stukken afdoen conform advies
12
Sluiting