link naar deze pagina

Raadscommissie Fysiek domein en Middelen - 5 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: R. Masselink
Toelichting: Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur voor inwoners of wilt inspreken, meldt u dit dan uiterlijk maandag 4 februari 2019 vóór 16.30 uur bij de griffie.

1
Opening
2
Vaststellen agenda en vergaderorde
3
Vragen halfuur inwoners
4
Verslag van de vergadering van d.d. 7 januari 2019 + toezeggingenlijst
5
Rondvraag
6
Ingekomen stukken en mededelingen
7
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
8
Informatie over verbonden partijen
9
Agendavoorstel VVD en Progressief Westerveld over Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD)
De fracties van VVD en Progressief Westerveld willen geïnformeerd worden over de stand van zaken rondom de projecten in Indonesië, de risico’s die worden gelopen wat betreft Wildlands en welke risico’s nog worden gelopen met andere projecten van de WMD.

Daarnaast willen de fracties van gedachte willen wisselen over de mogelijkheden om de risico’s voor de gemeente, voor nu en in de toekomst, te beperken.
10
Sluiting