link naar deze pagina

Raadsvergadering - 29 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: H. Jager
Bundel:
pdf Agendabundel (7.4MB)

1
Opening
2
Voorstel toelating en installatie nieuw raadslid
3
Voorstel toelating en installatie tijdelijk raadslid
4
Voorstel benoeming (plaatsvervangend) voorzitters commissies en wijziging samenstelling raadscommissies
5
Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
6
Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 18 december 2018 + toezeggingenlijst
7
Ingekomen stukken
8
Rondvraag
8.a
Motie vreemd aan de orde VVD en PvdA: Bestemmingsplan Buitengebied
9
Voorstel verruiming indieningstermijn aanvragen eenmalige stimulans verduurzaming monumenten
10
Voorstel verlenging accountant controle boekjaar 2019
De raad wordt voorgesteld om gebruik te maken van de mogelijkheid om het huidige contract met de accountant te verlengen tot en met de controle over het boekjaar 2019.

Bespreekstuk
11
Voorstel startnotitie Gemeentelijke Verkeer- en vervoerplan (inclusief fietsnota)
Het huidige Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) loopt tot 2020. De reden dat een nieuw GVVP dient te worden voorbereid en vastgesteld. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de voorliggende startnotitie waar de onderwerpen en het proces om tot een nieuw GVVP te komen worden beschreven en daarmee de kaders voor het nieuwe GVVP.

Hamerstuk
12
Voorstel opheffen IGSD, voortgang integrale toegang
Op basis van het door het college begin 2018 vastgestelde transitieplan zijn er door het college verschillende acties uitgezet. Een van deze acties is het in kaart brengen van de stappen die moeten worden gezet om per 1 januari 2020 de Sociale Dienst bij de gemeente Westerveld uit te laten voeren. Een van de stappen die daarvoor moet worden gezet is het nemen van een besluit tot opheffing van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland Westerveld (IGSD).

De reden dat het college de raad voorstelt om toestemming te verlenen voor het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling IGSD per 1 januari 2020.

Hamerstuk


13
Sluiting