link naar deze pagina

Raadscommissie Fysiek domein en Middelen - 6 februari 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.Y.A. de Haas
Toelichting: Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur voor inwoners of wilt inspreken, meldt u dit dan uiterlijk maandag 5 februari voor 16.30 uur bij de griffie.
Bundel:
pdf Agendabundel (165.8MB)

1
Opening
2
Vaststellen agenda en vergaderorde
3
Vragen halfuur inwoners
4
Verslag van de vergadering van d.d. 9 januari 2018 + toezeggingenlijst
5
Rondvraag
6
Voorstel vaststelling Woonvisie 2017-2025
Door het college is een Woonvisie opgesteld welke de ambitie weergeeft waar Westerveld op het gebied van wonen in 2025 wil staan. In de Woonvisie en de uitvoeringsagenda is een aantal mogelijkheden opgenomen om het wonen in Westerveld aantrekkelijker te maken en te houden. De visie wordt vertaald in concrete acties. Het plan van aanpak met mogelijke financiële gevolgen wat hierop volgt, wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het college stelt voor om de Woonvisie 2017-2025 met uitvoeringsagenda vast te stellen. De agendacommissie geeft in overweging om de behandeling van het voorstel over te dragen aan de nieuwe raad.
7
Voorstel bouwplan verbouw voormalige mandenmakerij tot 13 woonappartementen aan Koningin Wilhelminalaan 20-22 in Wilhelminaoord
Door de Maatschappij van Weldadigheid is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om de voormalige mandenmakerij en rijksmonument aan Koningin Wilhelminalaan 20-22 in Wilhelminaoord te verbouwen tot 13 woonappartementen met kantoor/slaapwacht. Het complex biedt huisvesting voor jongvolwassenen met een aandoening in het autistisch spectrum.

Volgens het college past het plan binnen het gedachtengoed van Johannes van den Bosch, maar niet binnen het geldende bestemmingsplan. Het college is bereid haar medewerking aan het plan te verlenen. De reden dat de raad wordt voorgesteld om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwplan en functieverandering. Verder wordt voorgesteld dat indien er geen zienswijzen zijn ingediend en er in de omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerpbesluit geen
wijzigingen zijn doorgevoerd, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen geldt als een definitieve verklaring van geen bedenkingen.
8
Voorstel vaststelling bestemmingsplan Ruinerwoldseweg 4 te Uffelte
Het ontwerpbestemmingsplan “Ruinerwoldseweg 4 te Uffelte heeft 6 weken ter inzage gelegen, waarop geen zienswijzen zijn ingediend. Het college stelt daarom voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
9
Voorstel invoering Omgevingswet
Met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 wordt de basis voor een nieuw stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving gelegd. Om de wet te kunnen implementeren, dienen er de komende jaren verschillende keuzes gemaakt te worden. Zo dient als eerste een plan van aanpak opgesteld te worden.

Voor de invoering van de Omgevingswet is voor 2018 een bedrag van € 46.000 gereserveerd. Het college verwacht dat dit bedrag niet toereikend is. Voor onder andere de inhuur van een externe projectleider en andere ondersteunende zaken verwacht het college in totaal een bedrag van € 150.000 nodig te hebben. De reden dat het college de raad voorstelt om voor 2018 een extra bedrag van € 104.000 beschikbaar te stellen voor de invoering van de Omgevingswet.
10
Voorstel verklaring van geen bedenkingen De Zandroos Kalterbroeken
Door een groep ‘betrokken buren’ is een initiatief gestart voor het realiseren van een wooncomplex voor ouderen op het plan Kalterbroeken in Diever: De Zandroos. De beheerstichting De Zandroos heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een appartementengebouw van 22 woningen.

Omdat het bouwplan niet in het huidige bestemmingsplan Kalterbroeken past, stelt het college voor om een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het plan ‘De Zandroos’. Indien er geen zienswijzen worden ingediend en er in de omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerpbesluit geen wijzigingen zijn doorgevoerd, zal de ontwerp verklaring van geen bedenkingen als definitief gelden.
11
Voorstel Visie 'BrinQ Westerveld'
Samen met de inwoners en instanties is er gewerkt aan een nieuwe visie voor het beheer en onderhoud aan de openbare ruimt: ‘BrinQWesterveld’. In 2018 zal de eerste aanzet worden gegeven aan het opstellen van beleidsplannen, uitvoeringsplannen en inrichtingsplannen voor de openbare ruimte.

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de visie BrinQWesterveld en opdracht te geven om uitvoering te geven aan het vervolgtraject waarbij de financiële gevolgen inzichtelijk worden gemaakt.
12
Voorstel omgevingsvergunning Boermarke nabij Lheebroek 18 Dwingeloo - ontwerp verklaring van geen bedenkingen
Het college heeft een verzoek ontvangen om wijzigingen aan te brengen aan de bestaande machineberging van Boermarke nabij Lheebroek 18 te Dwingeloo. Omdat de voorgestelde verplaatsing en vernieuwing van de machineberging strijdig zijn met het huidige bestemmingsplan, wordt de raad voorgesteld om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven. Indien er gedurende de ter inzage termijn geen zienswijzen tegen het bouwplan worden ingediend, wordt de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen als definitief opgevat.
13
Ingekomen stukken en mededelingen
14
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
pdf A. Bestemmingsplan ‘Kalterbroeken 2017’.pdf (27KB)
pdf A. bijlage VOPKalterbroeken 2017_Bijlagen regels.pdf (2.4MB)
pdf A. bijlage VOPKalterbroeken 2017_Regels.pdf (1.4MB)
pdf A. bijlage VOPPlankaart Kalterbroeken (7-12-2017).pdf (324KB)
pdf A. bijlage VOPTOE kalterbroeken (11 december 2017).pdf (3.2MB)
pdf B. B&W besluit beëindiging aansluiting Burgernet.pdf (23KB)
pdf C. B&W besluit bestuursopdracht werkgeversdienstverlening.pdf (31KB)
pdf C. Bijlage Uitwerking bestuursopdracht werkgeversdienstverlening 12 december.doc (848KB)
pdf D. B&W besluit Gaswinning Westerveld.pdf (36KB)
pdf D. bijlage advies brief Eesveen 02.pdf (3.9MB)
pdf D. bijlage advies brief Vinkega.pdf (395KB)
pdf D. bijlage beroepschrift.pdf (4MB)
pdf D. bijlage brief GS schadeprotocol.pdf (330KB)
pdf D. bijlage Ontwerp instemmingsbesluit WP Eesveen.pdf (1.4MB)
pdf D. bijlage Ontwerp instemmingsbesluit WP Vinkega.pdf (1.2MB)
pdf D. bijlage verzonden zienswijze Eesveen.pdf (2.9MB)
pdf D. bijlage verzonden zienwijze Vinkega.pdf (3MB)
pdf E. B&W besluit Vaststelling Ruimtelijk Actie - en projectplan Havelte.pdf (30KB)
pdf E. Bijlage Definitief Projectplan Ruimtelijk Actieplan Havelte dd 7 september 2017.pdf (607KB)
pdf E. Bijlage Definitieve versie 20170310 NOHNIK - Ruimtelijk Actieplan Havelte - laag.pdf (17.6MB)
pdf F. B&W besluit Raad van State heeft de behandeling van het bestemmingsplan buitengebied agrarische gronden aangehouden.pdf (25KB)
pdf F. bijlage aanhouding beroep ivm prejudiciele vragen-1.pdf (685KB)
pdf F. Bijlage Afdeling bestuursrechtspraak stelt vragen aan Europees Hof over PAS _ Raad van State.pdf (57KB)
pdf G. B&W besluit Subsidieverzoek Ronde van Drenthe.pdf (26KB)
15
Informatie over verbonden partijen
16
Sluiting