link naar deze pagina

Raadscommissie Fysiek domein en Middelen - 8 oktober 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: R. Masselink
Toelichting: Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur voor inwoners of wilt inspreken, meldt u dit dan uiterlijk maandag 7 oktober 2019 vóór 16.30 uur bij de griffie.

1
Opening
2
Vaststellen agenda en vergaderorde
3
Vragen halfuur inwoners
Er is ingesproken door de heer Ressenaar
4
Verslag van de vergadering van d.d. 27 augustus 2019 + toezeggingenlijst
5
Rondvraag
6
Agendavoorstel CDA over uitvoering amendement meetnetwerk
Door de gemeenteraad is tijdens de begrotingsvergadering in oktober 2018 unaniem een amendement aangenomen over een meetnetwerk rond gasvelden. Over de wijze van uitvoering zijn door de fractie van het CDA in maart 2019 schriftelijke vragen gesteld, welke door het college eind juni 2019 zijn beantwoord.

De CDA-fractie nodigt de leden van de commissie FDM uit om over de inhoud van de beantwoording de discussie aan te gaan.
7
Agendavoorstel college over de uitwerking BrinQ visie naar beheerplannen en budget
In maart 2018 is door de gemeenteraad de BrinQ visie voor het beheer en onderhoud vastgesteld. De gemeenteraad heeft in 2016 opdracht gegeven om samen met de inwoners te komen tot een nieuwe visie voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen.

Door het team Openbare Ruimte en Financiën zijn in 2018 de financiële consequenties van de visie naar de bestaande beheerbudgetten doorberekend en opgevoerd in de voorjaarsnota 2019 (exploitatie 2020). Bij de vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2019 is op verzoek van de raad door portefeuillehouder Doeven toegezegd dat voorafgaande aan de begrotingsvergadering de bezuinigingen op het project BrinQ aan de raad middels een notitie worden voorgelegd.
8
Ingekomen stukken en mededelingen
9
Informatie van het college van burgemeester en wethouders
10
Informatie over verbonden partijen
11
Sluiting