link naar deze pagina

Algemeen Bestuur - 2 mei 2017

Locatie: Zaal AB (8.17)
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Herman Dijk
Toelichting: Let op gewijzigde aanvangstijd 13.30 uur.
Bundel:
pdf Agendabundel (26.8MB)

01 13:30
Opening en vaststelling agenda
02 13:35
Mogelijkheid tot inspreken
03
HAMERSTUKKEN
03.A 13:40
Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde - fase 3
03 .B 13:45
Actualisatie waterakkoord Twentekanalen-Overijsselse Vecht
03.C 13:50
Garantstelling geldlening voor pand Unie van Waterschappen
03.D 13:55
Aanpassen Algemene Subsidieregeling WDODelta
04
BESPREEKPUNTEN
04.A 14:00
Beleidskader afvalwater (grote) bedrijven
04.B 14:30
Bestuurlijke Fusiemonitor
04.C 15:15
Actualiseren besluit Auditcommissie en voordracht leden auditcommissie
04.D 15:35
Nota Peilbeheer Wdodelta
05 15:55
Concept-besluitenlijst d.d 28 maart 2017
06 16:05
Ingekomen stukken en mededelingen
pdf 06 Ingekomen stukken AB-vergadering d.d. 2 mei 2017 (369KB)
pdf 06-01 Brief van DB aan AB - Actualisatie Twenthekanalen en Overijsselsche Vecht (277KB)
pdf 06-02 Brief van DB aan AB - beantwoording vraag gebruik gewasbeschermingsmiddelen op waterschapseigendommen (335KB)
pdf 06-03 Brief van DB aan AB - instellen adviesraad Hoogwaterbeschermingsprogramma (277KB)
pdf 06-04 Brief aan AB - Brief Nederlandse Melkveehouders Vakbond (194KB)
pdf 06-04-01 Bijlage 1 ingekomen Brief Nederlandse Melkveehouder Vakbond (455KB)
pdf 06-04-02 Bijlage 2 Unieledenbrief d.d. 9 maart 2017 kenmerk 88957 (77KB)
pdf 06-04-03 Bijlage 3 Bijlage van de Unieledenbrief d.d. 9 maart 2017 met kenmerk 88958.pdf (376KB)
pdf 06-04-04 Bijlage 4 Unieledenbrief d.d. 25 januari 2017 kenmerk 88321 (170KB)
pdf 06-05-Brief van DB aan AB- jaarverslag 2016 Vergunningen en Handhaving (189KB)
pdf 06-05-01 Bijlage 1 Jaarverslag 2016 Vergunningen en Handhaving (1.1MB)
pdf 06-06 Brief van DB aan AB - Stand van zaken Kampereilanden (275KB)
pdf 06-06-01 Brief van DB aan AB Beweging in dijkversterking Kampereilanden 6 april 2017 (192KB)
pdf 06-07-Brief van DB aan AB - Subsidieregeling Klimaat Actieve Stad (205KB)
pdf 06-07-01 Bijlage 1 subsdieregeling Klimaat Actieve Stad (561KB)
pdf 06-08 Brief aan AB - Afronding project huisvesting hoofdkantoor financiele gereedmelding.DOCX (279KB)
pdf 06-09 Kaderbrief 2018 Het Waterschapshuis (320KB)
pdf 06-10 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2016 en kadernotitie 2018 GBLT (84KB)
pdf 06-10-01 Bijlage 1 Jaarstukken GBLT 2016 (5.5MB)
pdf 06-10-02 Bijlage 2 Kadernotitie 2018 GBLT definitief (252KB)
pdf 06-10-03 Bijlage 3 Getekende accountantsverklaring GBLT (333KB)
07 16:25
Rondvraag
08 16:35
Sluiting