link naar deze pagina

Algemeen Bestuur - 27 juni 2017

Locatie: Zaal AB (8.17)
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 20:40
Voorzitter: Herman Dijk

01 13:30
Opening , vaststelling agenda en huishoudelijke mededelingen
02
Mogelijkheid tot inspreken
03
BESPREEKSTUKKEN
03.A 13:35
Jaarrekening 2016
De jaarrekening 2016 in één overzicht is als extra bijlage (bijlage 4) voor u toegevoegd.
03.B 14:20
Bestuursrapportage 2017-I
03.C 15:05
Begrotingsbrief 2018-2021
03.C.01 15:50
PAUZE
03.D 16:00
Doorontwikkelen ICT infrastructuur WDODelta samen met Waterschap Zuiderzeeland
03.E 16:30
Harmonisatie normen wateroverlast
03.F 17:15
Dijkversterking Kampereilanden
03.F.01 18:00
PAUZE VOOR MAALTIJD
03.G 18:45
Projectplan en krediet Marswetering fase 1
04
HAMERSTUKKEN
04.A 19:05
BEGROTINGEN van Gemeenschappelijke Regelingen
04.A.01
Ontwerpbegroting GBLT 2018
04.A.02
Actualisatie begroting 2017 en ontwerp begroting 2018 Het Waterschapshuis
04.A.03
Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Aqualysis
04.B 19:35
KREDIETAANVRAGEN
04.B.01
Kredietaanvraag "Groot onderhoud rioolgemalen, persleidingen en besturingsinstallaties
04.B.02
Vervangen van containers op de rioolwaterzuiveringsinrichting Dieverbrug
04.B.03
Kredietaanvraag realisatie Centrale Proces Ruimte Waterketen
04 .C 19:50
OVERIGE HAMERSTUKKEN
04.C.01
Projectplan ‘Waterkering Koekoek – IJsselmuiden’
04.C.02
Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta
04.C.03
Thermische Drukhydrolyse Echten
05 20:05
INFORMATIEVE STUKKEN
05.A
Gewijzigde vergaderplanning Algemeen Bestuur 2017
06 20:10
Concept-besluitenlijst d.d. 2 mei 2017
07
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken zijn voor u (als bestuurder) beschikbaar gesteld in I-babs onder overzichten /ingekomen stukken AB.
08 20:20
Rondvraag
09 20:35
Sluiting