link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 21:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.C. van der Weele
Toelichting: Betreft de voorlopige agenda voor de besluitvormende raadsvergadering. Het aanvangstijdstip is indicatief, aangezien deze vergadering direct volgt na afloop van de voorafgaande voorbereidende vergadering.

De agendapunten 17, 18 en 19 zijn onder voorbehoud toegevoegd, aangezien deze onderwerpen nog aan de orde komen in de voorafgaande voorbereidende vergadering.

Deze vergadering kan op de publieke tribune worden bijgewoond door belangstellenden. Daarnaast is deze vergadering live te volgen op deze pagina en via of via Omroep PIM.
Algemene documenten:

1
Opening raadsvergadering
2
Eventuele mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Vragenuur
Raadsleden die mondelinge vragen willen stellen aan het college en/of de burgemeester kunnen dit tot 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering bij de griffie melden.
5
Actieve informatie van het college en van raadsleden in bestuursorganen
Het raadslid Van Berkum geeft een terugkoppeling uit de Regioraad van de Vervoerregio.
6
Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen
7
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken
8
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, openstaande moties en termijnagenda
9
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden.
10
Benoeming lid en beëdiging leden rekenkamer
De heren Hendriks (al benoemd als rekenkamerlid op 25 januari 2024) en Focken zullen, na de benoeming van laatstgenoemde, de belofte als rekenkamerlid afleggen.
11
Financiële verordening 2024
Op voorstel van de Auditcommissie wordt deze verordening, met een positief advies van deze commissie, rechtstreeks ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
12
Debatverzoek VVD over gemeentelijke financiën en de financiële dekking van raadsvoorstellen (RW)
(fvzo 11-01-2024) De VVD heeft dit onderwerp geagendeerd naar aanleiding van de discussies over de financiële dekking van raadsvoorstellen in de decembercyclus 2023.
12.a
Besluitvorming over gewijzigde motie 404-35 van VVD en CDA over financieel verantwoord beleid
13
Debatverzoek inzake RID 198-9 over de stand van zaken heroriëntatie dorpshuizen en de Bolder (AvdW)
Dit debatverzoek is gedaan in het fractievoorzittersoverleg van 8-2-2023, omdat er helderheid gewenst is over dit onderwerp. Het college heeft inmiddels een RID verstuurd die bij de stukken te vinden is.
14
Debatverzoek CDA inzake RID 169-252 over organisatieontwikkeling gemeente Waterland (HS)
Aangekaart in raad 16-11-2023. Reden agenderingsverzoek CDA: Om in de raad met het college de dialoog te kunnen voeren over de reactie van het college m.b.t. de organisatieontwikkeling en de effecten van de keuze in 2020 ten aanzien van de bestuurlijke toekomst en de ontwikkeling in de organisatie.
Op verzoek van het CDA zijn tevens oudere stukken over dit onderwerp toegevoegd. Daar zitten ook stukken bij die alleen met de raad zijn gedeeld op een info-avond; deze zijn achter een slotje geplaatst.
15
Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie over duurzaamheid en energiearmoede (AvdW)
15.a
Besluitvorming over motie 132-158 van D66, WN, CDA, JW en PvdA over opstellen energiearmoedebeleid
16
Debatverzoek CDA en WN inzake RID 175-195 over aanpassen Welstandsnota voor verduurzaming erfgoed (AvdW)
Aangekaart in fractievoorzittersoverleg 8-2-2024. Reden agenderingsverzoek: Het college vraagt de raad om een richtinggevende uitspraak te doen. Eventuele wensen en/of bedenkingen kan het college dan meenemen in een voorstel tot wijziging van de welstandsnota.
Op verzoek van WN is ook de brochure van de pilot Marken (aangeboden in de raadsvergadering op 11-05-2023) toegevoegd aan de stukken.
Op verzoek van het CDA is toegevoegd hun unaniem aangenomen motie over zonnepanelen in beschermde kernen van 15-09-2022.
pdf 175-201 Aangenomen motie CDA, WN, PvdA, GL, JW en D66 over kaderstelling zonnepanelen Marken (604KB)
pdf 175-205 Aangenomen motie CDA, GL, WN, JW, D66 en PvdA over kaderstelling zonnepanelen Zuiderwoude (510KB)
pdf 175-206 Aangenomen motie CDA, GL, JW, D66 en PvdA over kaderstelling zonnepanelen binnenstad Monnickendam (541KB)
pdf 175-207 Aangenomen motie CDA, GL, WN, JW, D66 en PvdA over kaderstelling zonnepanelen Ilpendam, Uitdam en Watergang (556KB)
pdf 175-195 RID aanpassen Welstandsnota voor verduurzaming erfgoed (1.8MB)
pdf 175-196 Bijlage Rapport COUP Verduurzaming erfgoed in Gemeente Waterland (13MB)
pdf 345-334 Brochure Verduurzaming monumenten Pilot Marken (11.4MB)
pdf 175-176 Getekende motie CDA Zonnepanelen in de beschermde kernen (352KB)
pdf 175-201 Motie CDA, WN, PvdA, GL, JW en D66 over kaderstelling zonnepanelen Marken (221KB)
pdf 175-205 Motie CDA, GL, WN, JW, D66 en PvdA over kaderstelling zonnepanelen Zuiderwoude (220KB)
pdf 175-206 Motie CDA, GL, JW, D66 en PvdA over kaderstelling zonnepanelen binnenstad Monnickendam (178KB)
pdf 175-207 Motie CDA, GL, WN, JW, D66 en PvdA over kaderstelling zonnepanelen Ilpendam, Uitdam en Watergang (228KB)
pdf OUD 175-197 Motie CDA, WN en PvdA over kaderstelling zonnepanelen Marken (155KB)
pdf OUD 175-198 Motie CDA over kaderstelling zonnepanelen Zuiderwoude (98KB)
pdf OUD 175-199 Motie CDA over kaderstelling zonnepanelen binnenstad Monnickendam (92KB)
pdf OUD 175-202 Motie CDA, GL, WN, JW en D66 over kaderstelling zonnepanelen Zuiderwoude (205KB)
pdf OUD 175-200 Motie CDA over kaderstelling zonnepanelen Ilpendam, Uitdam en Watergang (90KB)
pdf OUD 175-203 Motie CDA, GL, JW en D66 over kaderstelling zonnepanelen binnenstad Monnickendam (177KB)
pdf OUD 175-204 Motie CDA, GL, WN, JW en D66 over kaderstelling zonnepanelen Ilpendam, Uitdam en Watergang (206KB)
16.a
Besluitvorming over motie 175-201 van CDA, WN, PvdA, GL, JW en D66 over kaderstelling zonnepanelen Marken
16.b
Besluitvorming over motie 175-205 van CDA, GL, WN, JW, D66 en PvdA over kaderstelling zonnepanelen Zuiderwoude
16.c
Besluitvorming over motie 175-206 van CDA, GL, JW, D66 en PvdA over kaderstelling zonnepanelen binnenstad Monnickendam
16.d
Besluitvorming over motie 175-207 van CDA, GL, WN, JW, D66 en PvdA over kaderstelling zonnepanelen Ilpendam, Uitdam en Watergang
17
Debatverzoek CDA, VVD en PvdA inzake RID 253-376 over locatieonderzoek tijdelijke woningbouw (TvN) - doorgeschoven naar 4 april 2024
Reden agenderingsverzoek CDA, VVD en PvdA: Graag het gesprek met de raad, maar ook met het college willen aangaan over het uitgangspunten en het gekozen proces en het ontbreken van inzicht in de financiële haalbaarheid.

Aangezien dit onderwerp pas vanavond voorbereid wordt behandeld worden eventuele moties doorgeleid naar de raadsvergadering van 4 april 2024.
18
Debatverzoek CDA inzake beantwoording schriftelijke vragen 108-214 (beantwoording 108-215) over herinrichting plein gemeentehuis (HS) - doorgeschoven naar 4 april 2024
Reden agenderingsverzoek CDA: Graag het gesprek met het college voeren over nut en noodzaak, kwaliteit en kosten van de aanpassing en daarbij ook kijken of de actieve informatieplicht vanuit het college adequaat is toegepast en in welke mate het budgetrecht van de raad wel of niet is gerespecteerd.

Aangezien dit onderwerp pas vanavond voorbereid wordt behandeld worden eventuele moties doorgeleid naar de raadsvergadering van 4 april 2024.
19
Debatverzoek VVD met als voorbeeld de casus van RID 412-1 inzake onverwijlde toezending omgevingsvergunning seniorenwoning Rijperweg 6 Uitdam (TvN) - doorgeschoven naar 4 april 2024
Reden agenderingsverzoek onder voorbehoud VVD: bedoeling is dat de raad een kader aan het college kan meegeven om te voorkomen, zoals op Marken, dat met een vvgb-procedure de raad ineens een andere kant op wil dan het college voor ogen had.
Toegevoegd op verzoek van WN: Omgevingsvisie Waterland 2030.

Toegevoegd door griffie n.a.v. vraag PvdA: Woonvisie Waterland 2025 (zie blz. 15 over woningsplitsing).

Aangezien dit onderwerp pas vanavond voorbereid wordt behandeld worden eventuele moties doorgeleid naar de raadsvergadering van 4 april 2024.
20
Eventuele moties vreemd aan de orde van de dag
20.a
Besluitvorming over motie 253-392 van WN en GL leegstand woningen op Marken
21
Sluiting raadsvergadering