link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 16 februari 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. Berger
Toelichting: Betreft de voorlopige agenda voor de voorbereidende vergadering.

Deze vergadering kan op de publieke tribune worden bijgewoond door belangstellenden. Daarnaast is deze vergadering op donderdag 16 februari 2023 vanaf 19.30 uur live op internet te volgen via: https://channel.royalcast.com/waterland
of via Omroep PIM.
Algemene documenten:

1
Opening voorbereidende vergadering
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Implementatie Omgevingswet in Waterland (TvN) - betreft eerste termijn van behandeling (zie omschrijving)
Dit onderwerp bevat een vijftal voorstellen op het gebied van de Omgevingswet. De mogelijke datum van inwerkingtreding van deze wet is recentelijk weer vooruitgeschoven, te weten naar 1 januari 2024. De agendacommissie heeft geconstateerd dat er de nodige vragen en opmerkingen te verwachten zijn over deze stukken, zodat gelet op het tijdsbeslag niet de gehele behandeling/debat in deze vergadering zal kunnen worden afgerond. Dit is er de reden van om alleen een eerste termijn van behandeling te laten plaatsvinden, zodat er daarna gelegenheid is voor het college voor beantwoording van vragen en/of aanpassing van de stukken. In een volgende vergadercyclus zal dit onderwerp dan opnieuw voor verdere behandeling in een voorbereidende vergadering worden geagendeerd.
4.A
Technische aanpassing Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) (TvN)
4.B
Besluit aanwijzing verplichte participatie Omgevingswet (TvN)
4.C
Bindend adviesrecht Omgevingswet (TvN)
4.D
Delegatiebesluit Omgevingswet Waterland (TvN)
4.E
Verordening nadeelcompensatie (Omgevingswet) (TvN)
5
Verordening commissie Ruimtelijke Kwaliteit (TvN)
6
Beschikbaar stellen extra budget huisvesting H.M. Randwijkschool (TvN)
7
Meerjarenprogramma Woningbouw 2023-2033 (TvN)
8
Zienswijze Kadernota 2024 GGD (AvdW)
9
Eventuele wensen/bedenkingen m.b.t. RID Verkoop kavel nabij jachthaven (Combi)
De VVD heeft laten weten het verzoek om agendering van dit RID in te trekken vanwege de inhoud van de ontvangen aanvullende informatie over dit onderwerp
10
Debat over RID 329-13 Evaluatie gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst IJmond & recreatieschap Twiske-Waterland (MvdW)
Dit debat is gevraagd door de fractie WaterlandNatuurlijk.
11
Debat over RID 329-15 Brief gemeenteraad Wormerland inzake oproep en twee moties m.b.t. wijzigingen Wgr (MvdW)
Dit debat is gevraagd door de fractie WaterlandNatuurlijk.
12
Debat over RID 373-16 Gezamenlijke Gebiedsvisie De Purmer (TvN)
Dit debat is gevraagd door de fractie van de VVD.
13
Sluiting voorbereidende vergadering