link naar deze pagina

Raadsvergadering - 23 februari 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.C. van der Weele
Toelichting: Deze raadsvergadering zal na afloop van de voorbereidende vergadering plaatsvinden. Het aanvangstijdstip is derhalve indicatief.

Deze vergadering kan worden bijgewoond door belangstellenden.
Daarnaast is deze vergadering op donderdag 23 december 2023 live op internet te volgen via: https://channel.royalcast.com/waterland
of via Omroep PIM.
Algemene documenten:

1
Opening raadsvergadering
2
Eventuele mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Onderzoek geloofsbrieven en toelating tijdelijk vervangend raadslid voor D66
5
Vragenuur
Vragen aangemeld door:

* Victor Pons (WN) over uitnodiging voor het G1000-burgerberaad
* Bart Kniesmeijer (D66) over oplaadmogelijkheden voor elektrische auto's bij nieuwbouwwijkenRaadsleden die mondelinge vragen willen stellen aan het college en/of de burgemeester kunnen dit tot 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering bij de griffie melden.
6
Actieve informatie van het college en van raadsleden
\- dhr\. Schomakers wil graag een terugkoppeling geven uit de Auditcommissie van 30 januari 2023\.
\- mw\. Van de Weijenberg over boom plein voor gemeentehuis\.
\- dhr\. Van Nieuwkerk over de Havenrakkers\.
7
Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen
8
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken
9
Stand van zaken afhandeling toezeggingen, openstaande moties en termijnagenda
10
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden
11
Beschikbaar stellen extra budget huisvesting H.M. Randwijkschool (TvN)
12
Meerjarenprogramma Woningbouw 2023-2033 (TvN)
13
Zienswijze Kadernota 2024 GGD (AvdW)
13.A
Besluitvorming over amendement VVD WN D66 (111-415) inzake zienswijze kadernota 2024 GGD Zaanstreek-Waterland
13.B
Besluitvorming over conceptbesluit 111-403 Zienswijze Kadernota 2024 GGD Zaanstreek – Waterland
13.C
Besluitvorming over conceptbesluit 111-404 Zienswijze Regiovisie GGD
14
Eventuele moties n.a.v. debat over RID 329-13 Evaluatie gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst IJmond & recreatieschap Twiske-Waterland (MvdW)
Dit debat is gevraagd door de fractie WaterlandNatuurlijk.
15
Eventuele moties n.a.v. debat over RID 373-16 Gezamenlijke Gebiedsvisie De Purmer (TvN)
Dit debat is gevraagd door de fractie van de VVD.
16
Eventuele moties vreemd aan de orde van de dag
Na stemming aangenomen
17
Sluiting raadsvergadering