link naar deze pagina

Voorbereidende vergadering - 21 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J. Berger
Toelichting: Betreft de voorlopige agenda voor de voorbereidende vergadering.

Deze vergadering kan op de publieke tribune worden bijgewoond door belangstellenden. Daarnaast is deze vergadering vanaf 19.30 uur live te volgen op deze pagina of via Omroep PIM.

Bij de voorbereidende vergadering is het mogelijk om in te spreken bij een geagendeerd onderwerp. U dient zich dan uiterlijk 24 uur van te voren aan te melden bij de griffie: griffie@waterland.nl.
Algemene documenten:

1
Opening voorbereidende vergadering
2
Mededelingen en actieve informatie
3
Vaststellen agenda
4
Vragenuur
Duoraadslid Verbeek heeft zich aangemeld om mondelinge vragen te stellen over onderhoud openbare ruimte. Hij heeft ook foto's toegestuurd, die bij de stukken zitten.
5
Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) Galgeriet (TvN). Dit voorstel is door het college ingetrokken en zal in verband daarmee niet worden behandeld.
Het college heeft als verklaring voor het intrekken aangegeven, dat het voorstel is ingetrokken, omdat er geen overeenstemming is over de financiën van het aansluiten van het commercieel programma, waardoor de aanbesteding voor de concessie beëindigd moet gaan worden.
6
Gebiedsvisie De Purmer (voorlopige versie) (TvN)
Voor dit punt heeft zich een inspreker gemeld: Steffan Kunst, namens de samenwerkende grondeigenaren van De Purmer-Oost
7
Sociale koop Kohnstammlocatie (TvN)
8
Wijziging gemeenschappelijke regeling Twiske-Waterland (zie de nadere omschrijving bij dit agendapunt) (HS)
In de agendacommissie/fractievoorzittersoverleg is voor agendering het voorbehoud gemaakt, dat de stukken uiterlijk op woensdag 13 maart 2024 moesten worden toegevoegd. Gelet op de gemaakte afspraak over de aanlevering zou dit agendapunt vervallen.
Echter, op uitdrukkelijk verzoek van het college zijn voor dit onderwerp de daarop betrekking hebben de stukken op maandag 18 maart 2024 alsnog toegevoegd. De voorbereidende vergadering besluit donderdag 21 maart 2024 over het al dan niet behandelen van dit agendapunt.
Zie ook de stukken bij de raadsvergadering van 1 februari 2024.
9
Debatverzoek CDA over situatie (Noorder)Vesting en Zesstedenvaart Monnickendam (HS)
Reden debatverzoek: het CDA heeft aangegeven zorgen te hebben om de verwaarlozing van de openbare ruimte op het Rijksmonument de Vesting en de juistheid van de antwoorden op raadsvragen 114-67.

Voor dit punt heeft zich een inspreker gemeld: de heer Zetzema.
10
Sluiting voorbereidende vergadering