link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 januari 2021

Locatie: Digitaal via MS Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Sicko Heldoorn
Algemene documenten:

R.01
Opening raadsvergadering
R.01.a
Besluitvorming over het voorstel tot aanwijzing griffier
R.02
Mededelingen voorzitter
R.03
Vaststellen agenda
R.04
Vragenuur
GroenLinks heeft zich aangemeld voor mondelinge vragen over slachtoffers van de toeslagenaffaire in Waterland.
R.05
Actieve informatie van het college en van raadsleden in bestuursorganen
R.06
Vaststellen besluitenlijsten en verslagen
* Raadsvergadering 16 december: m.b.t. de raadsvergadering van 16 december wordt een verslag van het openbare en een verslag van het besloten deel ter vaststelling voorgelegd. Het verslag van het besloten deel is GEHEIM en alleen voor raadsleden ter inzage bij de griffie.
* Voorbereidende vergadering 17 december
* Raadsvergadering 17 december
* Voorbereidende vergadering 14 januari
R.07
Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken
R.08
Stand van zaken afhandeling toezeggingen en openstaande moties
R.09
Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
Insprekers kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie melden
R.10
Besluitvorming over raadsvoorstel Aanbesteding accountant
Dit raadsvoorstel is voorbereid in de auditcommissie van de gemeenteraad.
R.11
Besluitvorming over het raadsvoorstel beheerplan openbare verlichting 2021-2025
Dit raadsvoorstel is voorbereidend besproken in de vergadering van 14 januari j.l.
Er zijn moties aangekondigd door de fractie van de VVD

Het raadsvoorstel is ingetrokken door het college.
R.12
Besluitvorming over het raadsvoorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
Dit raadsvoorstel is voorbereidend besproken in de voorbereidende vergadering van 14 januari j.l.
R.13
Besluitvorming over het raadsvoorstel Vervolgstudie onderdoorgang Broek in Waterland
Dit raadsvoorstel is voorbereidend besproken in de raadsvergadering van 14 januari j.l.
R.14
Motie: meer duurzaamheid in de gemeentelijke catering
Dit is een motie vreemd aan de orde van de dag, d.w.z. over een niet op de agenda opgenomen onderwerp. Doorgeschoven agendapunt van 17 december 2020.
R.15
Motie: versterking ambtelijke organisatie
Dit betreft een eerder aangehouden motie. De CDA-fractie heeft deze motie bij de raadsvergadering van 5 november jl. aangehouden en aangegeven deze weer te willen indienen.
R.16
Motie: starterslening
Deze motie is doorgeschoven uit de raadsvergadering van 17 december
R.17
Motie: geen vernatting
Dit betreft een aangehouden motie van de VVD van de raadsvergadering van 17 december 2021 jl.
R.18
Sluiting raadsvergadering