Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 26 mei 2020

Locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: S. van Wijngaarden

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
2.1
Inspreker Kees de Zanger - behoud van het gebouw Stationsweg 2 te Sliedrecht
De heer Kees de Zanger spreekt in mede namens de heren Bert Gort, Johan Lavooi en Ger v.d. Weiden voor het behoud van het gebouw Stationsweg 2 te Sliedrecht
De tekst in iBabs gepubliceerd
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 21 april 2020
5
Mondelinge vragen
Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).
5.1
Mondelinge vragen - CDA - Dunsbergen - toegankelijkheid horecaplein voor mensen met een beperking
5.2
Mondelinge vragen - PRO Sliedrecht - Mark Verheul - vuurwerkbeleid
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie).
7
Mededelingen portefeuillehouders
Wethouder Vat doet een mededeling over enkele Corona besluiten van het college.
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
9
FYS - Reconstructie riolering Rembrandtlaan
10.0
BES – Zienswijzen jaarstukken 2019 en begrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen
By 1 - Presentatie zoals gegeven en toegelicht tijdens openbaar fractiespecialistenoverleg op 11 mei 2020.
10.0.tvr
ANTW TECHN VR 26mei20 - Pauw - PRO Sliedrecht - over RVS Zienswijzen jaarstukken 2019 en begrotingen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen
10.1
Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Drechtsteden
10.2
Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Drechtwerk.
10.3
Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid
10.4
Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid
10.5
Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd
10.5.tvr
UITSTELVERZOEK 28mei20 op TECHN VR 25mei20 - Blanken - PRO Sliedrecht - Jaarstukken 2019 GR DGJ
10.6
Zienswijzebrief op de jaarstukken 2019 en de primaire begroting 2021 van de GR Gevudo
11
FYS – Actualisatie GREX Sliedrecht Buiten + Stationspark 3
Grondexploitatie = GREX
12
FYS – Actualisatie grondexploitatie Burgemeester Winklerplein
13
Sluiting