Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 22 september 2020

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: D.R. van der Borg

1
Opening - Loting spreekvolgorde fracties
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 30 juni 2020
5
Mondelinge vragen (artikel 38 RvO)
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 22 september.
7
HAMERSTUK -BEST - Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement
Eerder behandeld oordeelsvormende vergadering 15 september 2020
8
HAMERSTUK - SOC - Nevenvestiging Bleyburgh
Eerder behandeld oordeelsvormende vergadering 15 september 2020
9
HAMERSTUK - SOC - Zienswijze eerste bestuursrapportage 2020 Serviceorganisatie Jeugd
Eerder behandeld oordeelsvormende vergadering 15 september 2020
10
HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - BEST - Vaststelling jaarstukken 2019
Eerder behandeld oordeelsvormende vergadering 15 september 2020
11
DEBATSTUK - FYS - Besluit Concept-RES Drechtsteden
Eerder behandeld oordeelsvormende vergadering 15 september 2020
11.1.tvr
17 sep 20 - TECH_VR_Paas_SGP_ChristenUnie_Besluit Concept-RES Drechtsteden
11.2.tvr
17 sep 20 - TECH_VR_Paas_SGP_ChristenUnie_RES geothermie
12
Sluiting