Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 11 februari 2020

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
Loting nr. 2: Raadslid Huijzer.
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
1. De heer Piet Boogaard spreekt in als voorzitter van de ondernemersvereniging over agendapunt 14: DEBATSTUK - FYS – Toepassing coördinatieregeling op ruimtelijke besluiten.Burgemeester Winklerplein.
2. De heer Pepijn van Eck spreekt in over agendapunt 14: DEBATSTUK - FYS – Toepassing coördinatieregeling op ruimtelijke besluiten.Burgemeester Winklerplein.

De bijdragen van de heren Boogaard en Van Eck worden in iBabs bij dit agendapunt geplaatst zodra de griffie daarover beschikt.

Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Agenda vastgesteld.

Agendapunt 13 en 14 worden eerst behandeld. Volgorde agp 3 - agp 13 - agp 14 - agp 4 - agp 5 - agp 6 - agp 7 - agp 8 - agp 9 - agp 10 - agp 11 - agp 12 - agp 15 Sluiting of(Aangekondigde motie vreemd aan de orde van de dag - Venis mondelinge vragen bij agp 5 afhankelijk van antwoord college).

4
Vaststellen notulen 10 december 2019 en Vaststellen notulen extra raadsvergadering 21 januari 2020
Conceptnotulen extra raad 21jan20 toegevoegd op 3feb20.
5
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
5.1 De heer Venis stelt mondelinge vragen aan het college van B&W (gesteld 7feb20) over: ingekomen brief, de afhandeling daarvan en hoe wordt er omgegaan met een inspraak "toezegging".
Bijlagen:
by 5.1 - inhoud mondelinge vragen
by 5.2 - Email/brief inwoner Klein aan de leden gemeenteraad - Openbare oordeelsvormende vergadering dinsdag 15okt19 FYS richtinggevende kaders ontwikkeling watertorenterrein.
by 5.3 - Inspreektekst hr Simon Kadijk - raad 12nov 19: De heer Simon Kadijk spreekt in namens de stichting "Rivierdijk wijkt niet " over agendapunt Begroting 2020 en dan met name over de grote projecten daarbinnen (agendapunt 5).
by 5.4 - Schriftelijke beantwoording art 39 vragen - Venis - Ontwikkelingen Watertorenterrein)

ANTWOORD wethouder Visser-Schlieker

5.5. Mondelinge vragen raadslid De Munck D66 - ingekomen stukken Chemours de feiten
by 5.5 - inhoud mondelinge vragen

ANTWOORD voorzitter raad en wethouder Visser-Schlieker

Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken
Vastgesteld.

U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 11 februari 2020.
7
AANGENOMEN -HAMERSTUK - SOC – Zienswijze Regionale visie sociaal domein Drechtsteden
Unaniem aangenomen
Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 21 januari 2020.
8
AANGENOMEN - HAMERSTUK - BEST – Verkoop aandelenbelang Eneco
Unaniem aangenomen.

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 28 januari 2020.
9
AANGENOMEN - HAMERSTUK - BEST – 14e wijziging GR Drechtsteden
Tegen: Slydregt.NU (1)

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 28 januari 2020.
10
AANGENOMEN gewijzigd - DEBATSTUK - SOC – Zienswijze solidariteit jeugdhulp
Tegen: D66 (1)

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 21 januari 2020.
10.1.tvr
200123_ANTW_Technvr - 15jan20 - SGP-ChristenUnie - De Mul - Zienswijze solidariteit jeugdhulp
10.2.tvr
200127-ANTW - Technvr - 19jan20 - CDA - Den Besten - Zienswijze solidariteit jeugdhulp
10.A.1
AANGENOMEN A10-1 Amendement SGP-ChristenUnie (De Mul-Donker) en CDA (Den Besten) - keuzevrijheid
Stemverklaring: Van Wijngaarden - Den Besten - Jongeneel - Torun
11
AANGENOMEN - gewijzigd - DEBATSTUK - FYS – Opgavebladen Groeiagenda
Stemverklaring M.J.H. Jongeneel

Woordvoering: Venis - De Munck - M.J.H. Jongeneel

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 21 januari 2020.
11.1.tvr
200127 - ANTW - Technvr - 23jan20 - D66 - De Munck - Opgavebladen Groeiagenda
11.A.1
VERWORPEN - A11-1 Amendement PRO Sliedrecht (Venis) - Bereikbaarheid en Mobiliteit
Stemverklaring: Bijderwieden - De Munck
11.A.2
AANGENOMEN - A11-2 Amendement PRO Sliedrecht (Venis) - Economie en Werken
11.A.3
VERWORPEN - A11-3 Amendement PRO Sliedrecht (Venis) - Bouwen en Wonen
11.A.4
VERWORPEN - A11-4 Amendement PRO Sliedrecht (Venis) - Energietransitie
12
AANGENOMEN - DEBATSTUK - BEST – Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden 2020
Woordvoering: Ippel -

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 28 januari 2020.
12.1.tvr
ANTW_TECHNvr -14jan20 - SGP-ChristenUnie (Ippel) - Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden 2020
12.2.tvr
ANTW - TECHNVR - 30jan20 - VVD - Bijderwieden - Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden 2020
12.A.1
AANGENOMEN - A12-1 Amendement SGP-ChristenUnie (Ippel) - aan het besluit bij beslispunt 1 toe te voegen: 1a. Bij de invulling van de inkoopdoelen.......
Stemverklaring: Bijderwieden
13
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS – Woningbouwontwikkeling Wilhelminastraat 75
Voor: SGP-ChristenUnie - CDA - PRO Sliedrecht - PvdA - VVD
Tegen: Slydregt.NU - D66
Woordvoering: voor agp13 en agp 14 Venis - Dunsbergen

Wethouder Spek.

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 28 januari 2020.
14
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS – Toepassing coördinatieregeling op ruimtelijke besluiten Burgemeester Winklerplein
Voor: SGP-ChristenUnie - CDA - PRO Sliedrecht - PvdA - VVD
Tegen: Slydregt.NU - D66

Woordvoering: Venis - Bijderwieden

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 28 januari 2020.
14.1.tvr
ANTW 21jan20 op TECHNVR - 16jan20 - PRO Sliedrecht (Venis) - Toepassing coördinatieregeling op ruimtelijke besluiten BWplein
14.2.tvr
ANTW 05feb20 op TECHNVR 30jan20 - PRO Sliedrecht - Venis - Toepassing coördinatieregeling op ruimtelijke besluiten BWplein
15.M.1
VERWORPEN - M15-1 Motie Vreemd - PRO Sliedrecht (Venis) - Mag het wel of mag het niet
Voor: PRO Sliedrecht (5)
16
Sluiting om 22.45 uur