Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Beeldvormende vergadering - 2 november 2020

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.L. den Besten

1
Opening
2
Rondetafelgesprek Sociaal Domein
2.1
Evaluatie pilot vroeg signalering schulden
28 okt20 - presentatie toegevoegd - presentatie door Linda van der Plas

Per 1 juni 2019 is de gemeente vanuit het Bonkelaarhuis gestart met de pilot vroegsignalering schulden. Hierbij is de insteek om inwoners met betalingsachterstanden vroegtijdige in beeld te krijgen en passende hulp en ondersteuning aan te bieden. Eerder dit jaar heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden die met de raad is gedeeld. In deze vergadering wordt de raad door mevrouw Linda van der Plas, schuldhulpverlener Sociaal Team Sliedrecht, bijgepraat over de tussentijdse uitkomsten, de werkwijze en de voortgang van de pilot.
2.2
Nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening
28 okt20 - presentatie toegevoegd - Presentatie door Cynthia Lamain en Alex Buchinhoren

Per 1 januari 2021 gaat de wetswijziging op de wet gemeentelijke schuldhulpverlening in. Deze stelt in grove lijnen het aanbod tot ondersteuning aan alle inwoners met een betalingsachterstand op gas, water, licht en de zorgverzekering verplicht. De wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening is gedelegeerd aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) heeft voorgesteld om voor de uitvoering een vergelijkbare werkwijze toe te passen als die wij als gemeente Sliedrecht nu toepassen bij de pilot vroegsignalering schulden. In deze sessie praat een medewerker van de SDD (nog onbekend wie) de raad bij over de komende wetswijziging.
2.3
Beschermd Wonen en Opvang
28 okt20 - presentatie toegevoegd - presentatie door Mireille Henderson en Diana Vonk

Op landelijk niveau zijn er verschillende ontwikkelingen, die invloed hebben op de (toekomstige) samenwerking binnen de regio Zuid-Holland Zuid ten aanzien van Beschermd Wonen en opvang. Zo staat per 1 januari 2021 de Wet langdurige zorg (Wlz) open voor ggz-cliënten met een blijvende behoefte aan intensieve zorg. Dit betekent dat cliënten van Wmo/beschermd wonen overstappen naar de Wlz, wat leidt tot een uitname uit het gemeentefonds. Daarnaast wordt er per 1 januari 2022 een nieuw financieel verdeelmodel voor beschermd wonen – stapsgewijs – ingevoerd.
In deze vergadering wordt de raad geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen en gaat wethouder Vat met de raad in gesprek over de huidige situatie in Sliedrecht ten aanzien van beschermd wonen en opvang.
3
Sluiting