Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 24 september 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: S. van Wijngaarden

1
Opening
19.33
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
Mevrouw M. Lankreijer spreekt namens het Platform "Sliedrecht Werkt" in over agpt. 16 Bevindingen stuurgroep en Taskforce Sociaal Domein.
by Woordvoering Mw. Lankreijer
by Document waarnaar Mw. Lankreijer heeft verwezen in haar woordvoering.

Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Op verzoek: agendapunt 16 wordt naar voren getrokken als agp 9
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 17 september 2019
5
Mondelinge vragen
De heer De Munck D66 stelt mondelinge vragen aan het college van B&W over de gevolgen van stikstof uitspraak van de Raad van State.
by 1: mondelinge vragen D66
By 1a: CIB (ingekomen stukken raad) waarnaar de heer De Munck verwijst in zijn mondelinge vragen.
By 1b: Bijlage bij voornoemde CIB .

Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie).
7
Mededelingen portefeuillehouders
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
9
SOC – Bevindingen stuurgroep en Taskforce Sociaal Domein
Agenderingsverzoek van PRO Sliedrecht.

by 4: Memo wethouder Visser-Schlieker/wethouder Vat aan gemeenteraad 23sep19 - Advies Invulling taakstelling GRD-begroting 2020
by 5: Erratum op Memo wethouder Visser-Schlieker/wethouder Vat aan gemeenteraad 24sep19 - Advies Invulling taakstelling GRD-begroting 2020 (gebruik Drechthopper)
9.1.tvr
ANTW 23sep op Techn vr 19sep19 - SGP-ChristenUnie (De Mul-Donker) - Bevindingen stuurgroep en Taskforce Sociaal Domein
10
FYS – Verschuiven kredieten binnen het Verkeers- en Mobiliteitsplan
11
FYS – Verhuur Nicolaas Beetsstraat 2-6
11.1.tvr
ANTW 23sep19 op Tech vr 20sep19 - SGP-ChristenUnie (Visser) - Verhuur Nicolaas Beetsstraat 2-6
12
SOC – Ontwerp-jaarverslag Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht 2018
13
BEST – Extra personele capaciteit cluster openbare orde en veiligheid (team samenleving)
14
BEST – Deelname GRD in werkgeversvereniging voor gemeentelijke regelingen
14.1.tvr
ANTW 18sep op Techn vr 16sep19 - PRO Sliedrecht (Venis) - Deelname GRD in werkgeversvereniging voor gemeentelijke regelingen
15
SOC – Samen Sliedrecht cultuurnotitie 2019 – 2022
15.1.tvr
ANTW 24sep op Techn vr 19sep19 - PRO Sliedrecht (Pauw/Stam) - Samen Sliedrecht cultuurnotitie
15.2.tvr
ANTW 24sep op Techn vr 19sep19 - SGP-ChristenUnie (Ligthart) - Samen Sliedrecht cultuurnotitie 2019 – 2022
16
SOC – Sportnota 'Sportief in Sliedrecht 2019 t/m 2025'
16.1.tvr
ANTW 24sep op Tech vr 20sep19 - SGP-ChristenUnie (Spruijt)
16.2.tvr
ANTW 24sep op Tech vr 20sep19 - PvdA (Gruppen)
17
Sluiting