Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 19 november 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:15
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: G.P. Venis

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 15 oktober 2019
5
Mondelinge vragen
19nov: De heer De Munck (D66).
Op 29 oktober j.l. heeft de raad de plannen voor de Kerkbuurt goedgekeurd. Bij de stukken is er een tekeningen set bijgevoegd, welke wij gepresenteerd hebben gekregen tijdens de beeldvormende vergadering. Naar mijn mening vormt deze tekening een vast geheel met het besluit.
Op 30 oktober is er aan de werkgroep van de Kerkbuurt een andere tekeningen set getoond. Tekeningen opgesteld door IPV Delft Creatieve ingenieurs, tekeningen Sli.02.vo.tek 01/02.
De tekeningen Sli.02.vo.tek 02 betreft het Merwedeplein, deze tekening verschilt op essentiële punten met de tekening die ten grondslag licht van het raadsbesluit d.d. 29-10-2019.
In de werkgroep heeft de voorzitter van deze werkgroep zich namens de werkgroep ernstig verzet tegen de veranderingen.

Vraag aan college:
Is het juist dat er nu met een ander ontwerp wordt gewerkt dan dat wat door de raad is goedgekeurd.
Zo ja? Waarom?
Zo nee? Hoe kan dit dan wel zijn gepresenteerd?
Hoe gaat u de verstoorde relatie met de werkgroep herstellen?
Heeft bovenstaande gevolgen voor de planning?
---
Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).

6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie).
7
Mededelingen portefeuillehouders
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regeling
9
SOC - Sportnota 'Sportief in Sliedrecht 2019 t/m 2025'
9.1.tvr
ANTW 24sep op Tech vr 20sep19 - PvdA (Gruppen)Sportnota
9.2.tvr
ANTW op Tech vr vanaf 20sep19 - SGP-ChristenUnie (Spruijt) Sportnota
10
SOC – Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023
10.1.tvr
ANTW 19nov19 op TECHNvr - 15nov19 - SGP-ChristenUnie (Oostrom) - Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023
11
SOC – Ontwerpakte statutenwijziging en benoeming leden raad van toezicht
12
BEST – Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2023
12.1.tvr
ANTW 30okt19 op techn vr 7okt19 - CDA (De Vries) - Integraal Veiligheidsplan
13
Sluiting