Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 29 september 2020

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 14:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: D.R. van der Borg

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Algemene Beschouwingen / Kadernota 2021
1e termijn raad - 10 min spreektijd per fractie:
fractie SGP-ChristenUnie
fractie PRO Sliedrecht
fractie CDA
fractie VVD
fractie Slydregt.NU
fractie PvdA
fractie D66
fractie Geduld-2.0

1e termijn college B&W - 15 min spreektijd per portefeuillehouder
4.1.tvr
ANTW 15 sep20 op 10sep20 -TECH-VR-Venis- Algemene Beschouwingen / Kadernota 2021
5
Sluiting