Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 24 november 2020

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: S. van Wijngaarden

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 17 november 2020
5
Mondelinge vragen (rondvraag)
Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO)
5.a
Mondelinge vragen - M.J.H. Jongeneel - Slydregt.NU - Niet melden bieder GvP-locatie
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie).
7
Mededelingen portefeuillehouders
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
9
BES –Belastingverordeningen 2021
9.a.tvr
ANTW op 24nov20 - TECH_VR_de Munck_Belastingverordeningen 2021
10
BES – 2e Tussenrapportage 2020
10.a.tvr
24nov20 - TECH_VR_Mulder_SGP-ChristenUnie_2e turap
11
FYS – Aanvraag krediet kruising Thorbeckelaan - Vogelenzang
12
BES – Rapport Rekenkamer Sliedrecht 'Onderzoek sturen op grote projecten'
Doorgeschoven uit de oordeelsvormende vergadering van 17 nov 20
13
Sluiting