Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 12 februari 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
Afmelding wethouder Visser-Schlieker
Loting nr 16 - De Mul-Donker

De raad staat stil bij het overlijden van de heer André Harinck. De heer Harinck is oud-CDA-raadslid en oud-wethouder van de gemeente Sliedrecht geweest.
2
Afscheid voormalig wethouder Tanis
De raad neemt afscheid van voormalig wethouder Hans Tanis.
Speeches door: voorzitter gemeenteraad de heer Van Hemmen, de fractievoorzitter SGP-ChristenUnie de heer Paas, fractievoorzitter PRO Sliedrecht de heer De Borst,
voormalig wethouder de heer Tanis.
3
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Geen aanmeldingen.

Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
4
Vaststellen agenda
De Borst: verzoek hamerstuk met stemverklaring agendapunt 11.
Vastgesteld met wijziging
5
Vaststellen van de notulen van 18 december 2018
Vastgesteld.
6
Mondelinge vragen (artikel 38 RvO)
Geen aanmeldingen.

Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
7
Ingekomen stukken
Vastgesteld.
Raadslid Venis: over nummers 18271 -18277 - 18287 .

U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 12 februari 2019.
8
AANGENOMEN - HAMERSTUK - BEST - Geheimhouding Informatie Eneco
Unaniem aangenomen
Direct besluitvormend.
9
AANGENOMEN - HAMERSTUK - BEST – 13e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD)
Unaniem aangenomen.

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 29 januari 2019.
10
AANGENOMEN - HAMERSTUK - SOC – Opheffen Sportraad Sliedrecht
Unaniem aangenomen.

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 29 januari 2019.
11
AANGENOMEN -HAMERSTUK MET STEMVERKLARING- BEST - Aanwijzing beoogd lid Drechtstedenbestuur (DSB)
Unaniem aangenomen.
Stemverklaring: De Borst
12
AANGENOMEN - HAMERSTUK MET STEMVERKLARING - FYS – Uitbreiden capaciteit begraafplaats
Unaniem aangenomen
Stemverklaring: Stam-Smeets

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 29 januari 2019.
13
AANGENOMEN - DEBATSTUK - SOC – Zienswijze 2e Bestuursrapportage begroting 2018 Drechtwerk
Unaniem aangenomen
Woordvoering: Bijderwieden - De Borst- Ippel.

Eerder behandeld in de oordeelsvormende vergadering van 29 januari 2019.
14
Sluiting
21.04 sluiting

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl