Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 12 november 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
Afwezig: De heren De Borst en Prins (aanwezig vanaf 23.43)

Loting nr. 9 - Torun
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
11nov19: De heer Tom Pauw - spreekt in als secretaris van de voetbalvereniging Sliedrecht over agendapunt 5: Begroting 2020.
11nov19: De heer Simon Kadjk spreekt in namens de stichting "Rivierdijk wijkt niet " over agendapunt Begroting 2020 en dan met name over de grote projecten daarbinnen (agendapunt 5).


Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Vastgesteld.
4
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
Geen aanmeldingen.
5
AANGENOMEN - MID – Begroting 2020
Voor Gewijzigd (concept) raadsbesluit: SGP-ChristenUnie, CDA, PRO Sliedrecht, PvdA, Slydregt.NU - VVD
Tegen: Gewijzigd (concept) raadsbesluit: D66

Stemverklaring: Paas
Stemverklaring: Bijderwieden
Stemverklaring: M.J.H. Jongeneel

Woordvoering: Venis - Dunsbergen - Paas - Bijderwieden - De Munck - M.J.H. Jongeneel - Huijzer

In de CIB van 16 juli 2019 (by 1) staat het proces beschreven. (ingekomen stuk nr 19165).
17 oktober 2019 is de begroting verzonden naar de raad en in iBabs gepubliceerd.
Op 5 november is er een erratum op de begroting en de daaruit voortvloeiende gewijzigde begroting naar de raad verzonden. Gepubliceerd in iBabs 6 november 2019.
Tijdens de Begrotingsraad worden er geen algemene beschouwingen gehouden en een reguliere debatstijl aangehouden over het voorstel begroting.
Het lot (agendapunt 1) bepaalt de sprekersvolgorde.
5.A.1
AANGENOMEN - A5.1 - Amendement CDA - 'Begraven moet betaalbaar blijven'
Vóór SGP-ChristenUnie - PRO Sliedrecht - CDA - PvdA.
Tegen Slydregt.NU - VVD
5.A.2
AANGENOMEN A5.2 - Amendement - D66 - PvdA - 'Buurtgezinnen van start'
Vóór: SGP-ChristenUnie - CDA - PvdA - D66
Tegen: PRO Sliedrecht - Slydregt.NU - VVD
5.A.3
VERWORPEN A5.3 - Amendement D66 - Begrotingswijziging
Vóór: D66
Tegen: SGP-ChristenUnie - CDA - PRO Sliedrecht - PvdA - Slydregt.NU - VVD
5.A.4
VERWORPEN A5.4 Amendement PRO Sliedrecht - PvdA - CDA - D66 - 'Stapje voor stapje'
Voor: D66 (1) - PvdA (1) - PRO Sliedrecht (4) - CDA (2)
Tegen: SGP-ChristenUnie, Slydregt.NU - VVD

Stemverklaring: Dunsbergen
5.M.1
VERWORPEN - M5.1 Motie - PRO Sliedrecht en Slydregt.NU - 'Communicatie om mee te (blijven) doen'
Voor: PRO Sliedrecht, Slydregt.NU - PvdA - D66 (totaal 8)
Tegen: SGP-ChristenUnie - CDA - VVD (totaal 12)
5.M.2
INGETROKKEN M5.2 - Motie CDA - 'Iedereen doet mee'
5.M.3
VERWORPEN - M5.3 - Motie - VVD - '(beplanting) geluidsschermen'
Voor: VVD - D66
Tegen: SGP-ChristenUnie, CDA, PRO Sliedrecht - PvdA - Slydregt.NU
6
Sluiting
7
Technische vragen en antwoorden - Begroting 2020
Versie 22nov19
8
Moties en Amendementen Begroting 2020