Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 18 februari 2020

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: G.P. Venis

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 28 januari 2020
5
Mondelinge vragen
16feb20 De VVD (Bijderwieden) stelt mondelinge vragen aan het college.
18feb29 De VVD (Bijderwieden) stelt een aanvullende mondelinge vraag.


Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie).
7
Mededelingen portefeuillehouders
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regeling
9
FYS – Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie
10
FYS - Suppletie NGE (Niet-Gesprongen Explosieven)
11
SOC – Zienswijze meerjarenbeleidsplan Dienst Gezondheid & Jeugd 2020 - 2023
12
Sluiting