Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 17 november 2020

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.C. Paas

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 3 november 2020
5
Mondelinge vragen (rondvraag)
Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondelinge vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie).
7
Mededelingen portefeuillehouders
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
9
FYS – Vaststelling bestemmingsplan Wilhelminastraat 75
9.a.tvr
ANTW op 11nov20 van 5nov20 - TECH_VR_Pauw_PRO Sliedrecht_Bestemmingsplan Wilhelminastraat 75
9.b.tvr
12nov20 - TECH_VR_Prins_CDA_Bestemmingsplan Wilhelminastraat 75
10
SOC – (Herijkte) sociale visie
11
SOC – Zienswijze inkoopkader jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2022 en verder
12
SOC – Zienswijze Governance jeugdhulp Zuid-Holland Zuid
13
BES – Rapport Rekenkamer Sliedrecht 'Onderzoek sturen op grote projecten'
14
BES – Oprichting werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's
15
Sluiting