Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 23 juni 2020

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.C. Paas

1
Opening
Na agendacommissie 8juni20: Als deze agenda niet op 23 juni 2020 kan worden afgehandeld, zal dit op woensdag 24 juni 2020 gebeuren.
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
Geen aanmeldingen.

Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Ongewijzigd vastgesteld.
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 26 mei 2020
Vastgesteld.
5
Mondelinge vragen
Geen aanmeldingen.

Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).
6
Ingekomen stukken
Geen opmerkingen.

U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie).
7
Mededelingen portefeuillehouders
Geen aanmeldingen
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regeling
Geen aanmeldingen.
9
BES – Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Sliedrecht 2020
Hamerstuk 30 juni 2020
10
BES – Eerste Tussenrapportage 2020
Debatstuk raad 30 juni 2020
10.1.tvr
ANTW 23jun20 op TECHN VR 19jun20 - Ippel - SGP-ChristenUnie - Eerste Tussenrapportage 2020
10.2.tvr
TECHN VR 22jun20 - Penning - PRO Sliedrecht - Eerste Tussenrapportage 2020
Antwoord die 30jun
11
BES – Kaderbrief 2021
Hamerstuk raad 30 juni 2020
11.1.tvr
ANTW 23jun20 op TECHN VR 19jun20 - Ippel - SGP-ChristenUnie - Kaderbrief 2021
12
FYS – Kredietaanvraag uitbreiding begraafplaats
Debatstuk raad 30 juni 2020
12.1.tvr
ANTW 22jun20 op TECHN VR 17jun20 - Safai Pour - PRO Sliedrecht - Kredietaanvraag uitbreiding begraafplaats
13
FYS – Rioolvervanging Thorbeckelaan / Vogelenzang
Hamerstuk met stemverklaring raad 30 juni 2020
13.1.tvr
TECHN VR 24jun20 - Spruijt - SGP-ChristenUnie - Rioolvervanging Thorbeckelaan / Vogelenzang
Antwoord zie 30jun20
14
SOC – Preventie- en handhavingsplan Alcohol en Drugs 2020-2023
Beraadslaging beeindigd. Niet rijp voor besluitvorming.
Zie toezegging
14.1.tvr
ANTW 22jun20 op TECHN VR 17jun20 - Oostrom - SGP-ChristenUnie - Preventie handhaving, alcohol en drugs
14.2.tvr
ANTW 22jun20 op TECHN VR 18jun20 - Pauw - PRO Sliedrecht - Preventie handhaving, alcohol en drugs
15
Sluiting
23.25 uur sluiting