Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Beeldvormende vergadering - 5 oktober 2020

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.L. den Besten

1
Opening
2
19.00 – 20.30 uur: Consultatieworkshop Rekenkamer onderzoeksprogramma 2021
De directeur, mevrouw Helene van Rijnbach -  de Groot, en de coördinator, mevrouw Elsemiek Smits - Muis, van de Rekenkamer Sliedrecht, komen input bij de raadsleden ophalen ten behoeve van het opstellen van het onderzoeksprogramma 2021.
De rekenkamer presenteert een groslijst mogelijke onderzoeksonderwerpen en licht die onderwerpen toe. De raadsleden worden uitgenodigd ook zelf onderwerpen aan te dragen. Na ontvangst wordt de groslijst aan deze agenda toegevoegd. De Rekenkamer stelt uiteindelijk wel zelf het onderzoeksprogramma vast. Dat is de bevoegdheid van de Rekenkamer en onderstreept diens onafhankelijkheid.

1\. Presentatie 5okt20 toegevoegd\.
2\. 5okt20 bijgevoegd: Bericht Venis \(Geduld\-2\.0\) onderwerp: Onderwerp: Onderzoeksprogramma 2021 \- Sliedrecht

Het programma ziet er als volgt uit:
\- Welkom en voorstellen nieuwe coordinator\, mevrouw Elsemiek Smits \- Muis;
\- Terugblik op het afgelopen jaar;
\- Toelichting shortlist;
\- Voorkeuren inventariseren en stemmen;
\- Doorspreken Rekenkamer en Raadsleden over de 2 of 3 onderwerpen met de grootste voorkeur\.
3
20.30 – 21.30 uur: Samenwerking Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden - Sociaal
Toelichting wethouder Piet Vat:
"Naar aanleiding van de rapporten van Deetman en Wagenaar en Hoes wordt er momenteel onderzocht op welke manier we in de toekomst kunnen samenwerken binnen de GRD ten aanzien van het sociaal domein. Tijdens de collegeconferentie van 3 juli 2020 hebben we hierover gesproken en is er een opdracht geformuleerd om verschillende varianten uit te werken voor toekomstige samenwerking. We informeren u graag over de stand van zaken en gaan tevens graag met u in gesprek over de mogelijke scenario's."

Bijgaande presentatie is zowel voor het onderdeel Samenwerking Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden - Sociaal als voor het onderdeel Ruimtelijk-economische samenwerking via de groeiagenda en mogelijkheden meervoudig lokaal bestuur
4
21.30 – 22.30 uur: Ruimtelijk-economische samenwerking via de groeiagenda en mogelijkheden meervoudig lokaal bestuur
Toelichting wethouder Spek, tevens lid Drechtstedenbestuur:
"De uitvoering van de Groeiagenda is na besluitvorming hierover door de lokale raden (april 2019) meervoudig lokaal belegd. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een uitwerkingsovereenkomst. Daarin is onder meer opgenomen dat er jaarlijks een begroting en uitvoeringsprogramma (de zogenaamde Opgavebladen) aan de raden ter vaststelling wordt voorgelegd. Ook wordt jaarlijks een voortgangsmonitor opgesteld en aangeboden aan de colleges en raden. De eerste voortgangsmonitor is nu gereed en wij willen u hierover nader informeren.
Door de raadsbesluiten voortvloeiende uit het advies van de commissie Deetman ontstaat naast de groeiagenda een nieuw speelveld voor intergemeentelijke samenwerking met daarin ruimte voor 'meervoudig lokaal bestuur'. In de raad is dit aan de orde geweest naar aanleiding van de besluitvorming over de opgavebladen groeiagenda. De portefeuillehouder heeft hierbij toegezegd "om met een initiatief te komen om met de raad afspraken te maken met betrekking tot de procedure voor meervoudige lokale initiatieven". Het college heeft een in dit verband een aantal stappen genomen en wil u hierover bijpraten."

Er is een presentatie toegevoegd. Dit is dezelfde presentatie als bij punt 3.
5
Sluiting