Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Beeldvormende vergadering - 9 juni 2020

Locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: A.L. den Besten

1
Opening
Deze vergadering gaat plaatsvinden als digitale vergadering via MS Teams met livestream.

By 1 - memo wethouder Vat - wijziging programma(onderdeel) sociale avond 9 juni)
1.a
Achtergrond informatie
PRO Sliedrecht stelde vooraf de volgende vraag: We zoeken alle evaluatie CIB's jeugdbeleidsplan sinds 2016. Het antwoord (de turap's) zijn naar hen toegezonden. Tevens als achtergrondinformatie hieronder opgenomen.
2
Rondetafelgesprek sociaal domein - PROGRAMMA AANGEPAST
2jun20:

PROGRAMMAONDERDEEL Vaccinatiegraad vervalt.
Als gevolg van het Coronavirus was het voor de GGD ZHZ helaas niet mogelijk om mensen vrij te maken voor deze avond. Alle aandacht gaat nu uit naar de bestrijding van het coronavirus. Tijdens een volgende sociale avond zal dit onderwerp alsnog geagendeerd worden.

Het rondetafelgesprek gaat over thans over 2 onderwerpen (30 minuten per onderwerp)
\- Wijk GGD
\- Herijking jeugdwelzijnsbeleid \(met een toevoeging zie punt 2\.2\)

De presentaties zijn op 4 juni 2020 aan de agenda toegevoegd.
2.1
Wijk GGD
Toelichting wethouder Vat:
Sinds oktober 2019 is in Sliedrecht een pilot gestart met de inzet van wijk-GGD'ers (gedetacheerd vanuit Yulius). Deze inzet zorgt ervoor dat de verbinding tussen zorg en veiligheid binnen Sliedrecht verder versterkt wordt en zo wordt onnodige politie-inzet, traumatisering en escalatie bij betrokkenen (vaak kwetsbare inwoners met o.a. GGZ problematiek) voorkomen.
De wijk-GGD'ers signaleren vroegtijdig en gaan gevraagd en ongevraagd preventief op personen met verward gedrag af, de-escaleren, betrekken de cliënt en het persoonlijk netwerk in de analyse en oplossingsrichting, houden vinger aan de pols, maken een screening van de persoon en/of een analyse van de situatie, schakelen de benodigde begeleiding, zorg of ondersteuning in en stemmen een sluitende aanpak af. De wijk-GGD'ers zullen in dergelijke situaties ook de voortgang monitoren, de regie houden op de voortgang van de uitgezette acties, doorpakken bij knelpunten in zorglevering, warm overdragen aan reguliere zorg, of in geval van nazorg de afgesloten casus monitoren (waakvlamfunctie). Outreachend, onorthodox, laagdrempelig en praktisch zijn kenmerken van de werkwijze. De wijk-GGD’ers staan met de voeten in de klei en sluiten aan bij de bestaande lokale infrastructuur van het sociaal domein en veiligheid in Sliedrecht. De wijk-GGD'ers hebben daarbij wel een onafhankelijke positie binnen de bestaande zorgstructuren. De pilotperiode loopt tot juni 2020, maar inmiddels zijn er al veel casussen geweest waarbij inzet van de Wijk-GGD'ers een meerwaarde is gebleken.
Tijdens de sociale avond zal er een toelichting worden gegeven op de stand van zaken en het vervolg van de pilot en vertellen de Wijk-GGD'ers graag over hun werkzaamheden tot nu toe.
2.1.1
Presentatie Wijk GGD
2.2
Herijking jeugdwelzijnsbeleid
Toelichting wethouder Vat:
In maart 2016 is het jeugdwelzijnsbeleid vastgesteld. Dit beleid loopt tot eind 2020. De afgelopen jaren is er samen met onze partners uit het jeugdveld uitvoering gegeven aan de doelen van dit beleid. Omdat de doelen nog steeds actueel zijn en we er mee verder kunnen, zal het jeugdwelzijnsbeleid voor de komende beleidsperiode herijkt worden.
Tijdens deze sociale avond zal SOJS terugblikken wat de afgelopen jaren is gedaan en een doorkijk geven voor de komende beleidsperiode. Verder geeft mevrouw Jolanda Verboom 12Fly een presentatie over de pilot van een interventieprogramma van 12Fly. 12Fly begeleidt leerlingen uit groep 8 in het ontwikkelen van schoolse- en sociale vaardigheden die zij nodig hebben om de overstap naar het Voortgezet Onderwijs gemakkelijker te maken. Tenslotte informeren we over het te nog doorlopen proces.

Toevoeging 2jun20: Het schoolmaatschappelijk werk (als onderdeel van het Sociaal Team) gaat een presentatie (2.2.3) geven over het schoolmaatschappelijk werk en het versterken van het preventieve veld in Sliedrecht.
2.2.1
Presentatie: Jeugdwelzijnsbeleid: een plek voor de Sliedrechtse jeugd
2.2.2
Presentatie Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht SOJS
2.2.3
Presentatie Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)
2.2.4
Presentatie 12Fly
3
Sluiting