Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 27 oktober 2020

Locatie: Raadzaal De Lockhorst, Sportlaan 1 Sliedrecht
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: D.R. van der Borg

1
Opening en loting stemvolgorde hoofdelijk stemmen
Loting nr 15: Torun
Afmelding van raadslid De Mul-Donker
Raadslid Mulder is later (20.11 binnen)
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
3
Vaststellen agenda
Agendapunt 10 wordt tijdens de raadsvergadeirng op 27okt20 niet behandeld.
Gewijzigde agenda vastgesteld.

Mededeling persoonlijk feit van fractievoorzitter Geduld-2.0
4
Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 22 en 29 september 2020
5
Mondelinge vragen (artikel 38 RvO)
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
5.1
Mondelinge vragen VVD - Bijderwieden - Groen van Prinsterer locatie
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 27 oktober.

Vastgesteld.
7
BES – Benoemen burgerraadslid PvdA
Rapport commissie Geloofsbrieven toegevoegd als bijlage.
8
HAMERSTUK - BES – Krediet tijdelijke raadzaal De Lockhorst
Aangenomen
9
HAMERSTUK – BES – Aanwijzingsbesluit griffier en plaatsvervangend griffier
Aangenomen
10
AFGEVOERD van de AGENDA - DEBATSTUK - FYS – Beleidskader van Afval naar Grondstof
Oordeelsvormende vergadering 13 oktober 2020

23okt20
Gewijzigd raadsvoorstel en raadsbesluit inclusief begeleidende memo toegevoegd.
10.a.tvr
ANTW 21okt20 op TECH VR 17okt- Raadslid Venis - Geduld-2.0 - Beleidskader van Afval naar Grondstof
11.M.1
INGETROKKEN M11.1 - Motie vreemd aan de orde van de dag - Geduld-2.0 -e.a. Groen, van Prinsterer of heel iets anders
PRO Sliedrecht - VVD - Slydregt.NU - VVD - D66

PH Goverde
12.M.1
INGETROKKEN - M12.1 Motie vreemd aan de orde van de dag - D66 - Afvalwaterakkoord
PH Spek
12.M.1A
AANGENOMEN M12.1A - Motie vreemd aan de orde van de dag - D66 - Afvalwaterakkoord
Unaniem aangenomen

PH Spek
13.M.1
VERWORPEN M13.1 Motie vreemd aan de orde van de dag - D66 - PRO Sliedrecht - Herstellen mindervaliden hellingbaan Horecaplein Kerkbuurt
Tegen: SGP-ChristenUnie - CDA - Geduld-2.0 - PvdA - VVD
Voor: D66 - PRO Sliedrecht - Slydregt.NU

PH Vat
14
Sluiting om 23.07
Mededeling fractievoorzitter Venis Geduld-2.0