Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 15 september 2020

Locatie: Partycentrum De Lockhorst
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Visser

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
2.1
Inspreker de heer Joop van den Dool - agp 10 - Besluit Concept-RES Drechtsteden
De heer Joop van den Dool spreekt over agendapunt 10 Besluit Concept Energiestrategie ( RES ) Drechtsteden.
2.2
Inspreker de heer Frits Lakemeier - agendapunt 10 -Besluit Concept-RES Drechtsteden
De heer Frits Lakemeier spreekt in namens de Stichting Drechtse Stromen en de Stichting Klimaatgesprekken.
De heer Lakemeier zal geen spreektekst beschikbaar stellen. Op zijn verzoek is zijn input (presentatie) voor de Raad alvast met de Raad gedeeld. De heer Lakemeier zal vanavond  kort een paar aspecten benoemen uit het beschikbare document.
3
Vaststellen agenda
Voorstel akkoord: Gewijzigde agenda vastgesteld.
Na agendapunt 9:
agendapunt 10 - FYS Concept - RES Drechtsteden
Agendapunt 12 - SOC - Zienswijze eerste bestuursrapportage 2020 Serviceorganisatie Jeugd

Vervolgens agendapunt 9 en verder.
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende bijeenkomst van 23 juni 2020
5
Mondelinge vragen (rondvraag)
Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie).
7
Mededelingen portefeuillehouders
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
9
BEST - Vaststelling jaarstukken 2019
10
FYS - Besluit Concept-RES Drechtsteden
11
FYS - Beleidskader Gemeente Sliedrecht 2020-2025 Van Afval Naar Grondstof (VANG)
Uitvoeringsprogramma VANG 2020-2025 ontvangen door college op 10/9
11.1.tvr
ANTW 15 sep20 op 10sep20 - TECH_VR_De Munck-D66- Beleidskader Gemeente Sliedrecht 2020-2025 Van Afval Naar Grondstof
11.2.tvr
ANTW 15sep20 op 10sep20 - TECH_VR_Prins-CDA - Beleidskader Gemeente Sliedrecht 2020-2025 Van Afval Naar Grondstof
11.3.tvr
ANTW 15 sep20 op 11sep20- TECH_VR_Spruijt-SGP-ChristenUnie- Beleidskader Gemeente Sliedrecht 2020-2025 Van Afval Naar Grondstof
12
SOC - Zienswijze eerste bestuursrapportage 2020 Serviceorganisatie Jeugd
13
SOC - Nevenvestiging Bleyburgh
14
BEST - Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement
15
Sluiting