Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 12 mei 2020

Locatie: Digitaal via Microsoft Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: D.R. van der Borg

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
Conform het bepaalde in artikel 12 lid 4 van het Reglement van orde verzoekt raadslid De Munck (D66) om opwaardering van agendapunt 9 'Kredietaanvraag Veilige fietsroute Craijensteijn' tot debatstuk. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat hij een motie met de titel 'Vrachtverkeer Craijensteijn' wenst in te dienen.
Het verzoek van raadslid De Munck wordt ondersteund door raadslid Stam - Smeets (PRO Sliedrecht), omdat zij namens de fractie van PRO Sliedrecht een amendement op dit voorstel in wilt dienen.

Er is een verzoek van raadslid Jongeneel (Slydregt.NU) om agendering van een motie vreemd aan de orde over ruimhartig terrassenbeleid. Bij agendering door de raad wordt dit agendapunt 12. en de sluiting agendapunt 13.
4
Vaststellen notulen 10 maart 2020 en 17 maart 2020
Conceptnotulen 10 maart 2020
Conceptnotulen 17 maart 2020
5
Mondelinge vragen (art. 38 RvO)
Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
5.1
Mondelinge vragen Venis - Geduld-2.0
Petitie over het voorkomen van de sloop van het pand Stationsweg 2 en het bewaren van het dorpsgezicht.
6
Ingekomen stukken
Vastgesteld.

U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 12 mei 2020.
7
BES - Aanwijzing lid Drechtraad namens Geduld 2.0
8
BES – Aanwijzing beoogd lid Drechtstedenbestuur (DSB)
9
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS – Kredietaanvraag Veilige fietsroute Craijensteijn
Aangenomen

Stemverklaring: Spruijt - SGP-ChristenUnie
Stemverklaring: Prins - CDA
Stemverklaring: Venis - Geduld-2.0

Eerder oordeelsvormend behandeld op 21apr20
9.1.tvr
ANTW 11mei20 op TECHN vr 07mei20 - Stam-Smeets - PRO Sliedrecht - Kredietaanvraag Veilige fietsroute Craijensteijn
9.A.1
INGETROKKEN A9.1 Amendement PRO Sliedrecht - Stam Smeets - Meten is weten - Kredietaanvraag Veilige fietsroute Craijensteijn
9.M.1
VERWORPEN M9.1 Motie - D66 - De Munck - Vrachtverkeer Craijensteijn - Kredietaanvraag Veilige fietsroute Craijensteijn
Verworpen
9.M.2
AANGENOMEN M9.2 Motie - PRO Sliedrecht - Stam-Smeets - Verkeersbesluit Craijensteijn
9.M.3
AANGENOMEN M9.3 - Motie PRO Sliedrecht - Stam-Smeets - Meten is weten
10
AANGENOMEN - DEBATSTUK - FYS – Tijdelijk extra personele inzet gemeentelijk vastgoed
Stemverklaring: Blanken - PRO Sliedrecht

Eerder oordeelsvormend behandeld op 21apr20
10.1.tvr
ANTW 24apr20 op TECHN VR 22apr20 - Venis - Geduld-2.0 - Tijdelijk extra personele inzet gemeentelijk vastgoed
10.2.tvr
ANTW 24apr20 op TECHN VR 22apr20 - Bijderwieden - Tijdelijk extra personele inzet gemeentelijk vastgoed
10.3.tvr
ANTW 28apr20 op TECHN VR 22apr20 - Venis - Geduld-2.0 - Tijdelijk extra personele inzet gemeentelijk vastgoed
10.4.tvr
ANTW 29apr20 op TECHN VR 28apr20 - Pauw - PRO Sliedrecht - Tijdelijk extra personele inzet gemeentelijk vastgoed
10.A.1
VERWORPEN A10.1 - Amendement fractie Geduld-2.0 - Tijdelijk extra personele inzet gemeentelijk vastgoed
11
AANGENOMEN DEBATSTUK - FYS – Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie
Unaniem aangenomen.

Stemverklaring: Prins - CDA
Eerder oordeelsvormend behandeld op 18feb20
11.A.1
AANGENOMEN A11.2 - Amendement Slydregt.NU - Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie
Unaniem aangenomen.

Stemverklaring: Jongeneel - Slydregt.NU
12
AANGENOMEN -Motie vreemd aan de orde van de dag - Slydregt.NU - ruimhartig terrassenbeleid
Unaniem
13
Sluiting om 22.20 uur