Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Besluitvormende vergadering - 10 maart 2020

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.P.J. van Hemmen

1
Opening en loting sprekersvolgorde
Loting nr 6 De Munck
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
De gewijzigde agenda is door de AC op 20 februari 2020 vastgesteld.

Debatstuk nr 11 wordt hamerstuk op verzoek D66
4
Vaststellen notulen 11 februari 2020
Vastgesteld
5
Mondelinge vragen (artikel 38 RvO)
Geen aanmeldingen.

Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.
6
Ingekomen stukken
Vastgesteld.

U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 10 maart 2020.
7
Aanbieding en bespreking coalitieakkoord SGP-ChristenUnie / CDA / PvdA
Woordvoering: Huijzer - Paas - Dunsbergen - De Munck - M.J.H. Jongeneel - Bijderwieden
Tweede termijn: De Munck - Verheul - Paas - Van Wijngaarden
Derde termijn: De Munck - M.J.H. Jongeneel - Verheul
7.M.1
AANGENOMEN M7.1 Motie SGP-ChristenUnie / CDA / PvdA - opzeggen vertrouwen
Hoofdelijke stemming: 9 stemmen tegen, 11 stemmen voor.
Stemverklaring: Verheul - Paas
8
AANGENOMEN HAMERSTUK - SOC – Zienswijze meerjarenbeleidsplan Dienst Gezondheid & Jeugd 2020 - 2023
Unaniem.

Eerder oordeelsvormend besproken op 18 februari 2020.
9
DEBATSTUK - BEST - Verlengen van de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap wethouder Vat
Naar raad 17 maart 2020
10
DEBATSTUK - FYS – Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie
Naar raad 17 maart 2020

Eerder oordeelsvormend besproken op 18 februari 2020.
11
AANGENOMEN HAMERSTUK - FYS - Suppletie NGE (Niet-Gesprongen Explosieven)
Unaniem
Eerder oordeelsvormend besproken op 18 februari 2020.
11.1.tvr
200220 ANTW op 200219 TECHN VR - D66 - De Munck - Suppletie NGE (Niet-Gesprongen Explosieven)
12
Sluiting om 22.44 uur